Bilmeniz Gerekenler

İŞYERİ İÇ YÖNETMELİĞİ

1İŞYERİ İÇ YÖNETMELİĞİ
Madde -1: AMAÇişbu yönetmelik ……………………………………………….………… şirket personelininhak ve yükümlülükleri ile çalışma kosullarını düzenler.Madde-2: PERSONELİN SINIFLANDIRILMASIa) Daimi Personel, Sirkette yönetim semasına uygun olarak belirsiz süreli çalısanpersoneldir.b) Sözlesmeli Personel, Sirkette belirli süreli ve kısmi süre ile çalıştırılan personeldir.Madde-3: ÖZLÜK DOSYALARIHer personel için bir özlük dosyası tutulur. Özlük dosyasında aşagıdaki belgelerinbulunması gereklidir.o iş basvuru formuo Sigorta kartı fotokopisio Nüfus cüzdanı fotokopisio ikametgah belgesio Sabıka kaydıo Diploma fotokopisio Sağlık raporuo işe girmeden önce ve sonra aldığı eğitim kurs sertifikalarıo Hizmet sözleşmesi,o imzalı işyeri iç Yönetmeliğio Sigortalı ise giriş bildirgesio Sigortalının bildirim formuo Sicil, verim ve performans formuo Görev izin belgelerio Personelle ilgili her türlü bildirimler ve duyurularo Şirketçe personelden istenecek diğer belgelerÖzlük dosyaları, Şirket Baskanı ve Genel Müdür’ün izni olmadan denetim yetkisinikullananlar dışında kimseye gösterilemez.Madde 4: DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİPersonel, özlük dosyasında meydana gelecek değişiklikleri en geç 48 saat içinde personelservisine bildirmekle yükümlüdür.Madde-5: İŞE ALINMAişe alınmalarda, insan kaynakları temel ilkeleri esastır. Yönetim tarafından tespit edilenkadro dogrultusunda eleman alımı yapılır. işe alınacak personel iş istek formu doldurur.Aday personel basvuru formunda şirkete doğru bilgi vermek zorundadır. Başvuru üzerinepersonelle ilgili titiz, sağlıklı ve detaylı bir araştırma yapılır. Referans olumlu ise, işe girişislemi yapılır. Personele şirket gezdirilir, tanıtılır ve çalısacağı bölüme götürülür. Personeleyapacağı işler ve iş güvenligi konularında bilgi verilir ve eğitilir. ilk defa işe giren personeliçin deneme süresi 2 ay’dır. Deneme süresi ve sözleşme süresi sonunda olumlu sicil alan2personel şirket genel müdür kararı ile daimi kadroya alınır.Madde-6: PERSONELİN HAKLARIa) Yasalarda, iş sözlesmesinde ve işbu yönetmelikte yazılı durumlar dışında,personelin iş sözlesmesi feshedilemez.b) Personel, yazılı olarak ve ihbar öneline uymadan istifa ettigi taktirde ihbar önelikadar ücret kendisinden tahsil edilir. ihbar öneli bildirim süreleri iş Kanunundakisürelerdir.c) Personelin, şirket yararına dileklerini veya gördüğü aksaklıkları dilekçe ile bildirmehakkı vardır.Madde-7: PERSONELİN SORUMLULUKLARIPersonel, görevlerini dikkat ve özenle yerine getirmekten, görevi ile ilgili usulleri ve işilişkilerini öğrenmekten işi ile ilgili bilgileri elde etmekten ve uygulamaktan sorumludur.a) Personel, aldıgı bütün kararlarda ve yaptığı iş ve işlemlerde şirket yararını birincipilanda tutmak ve şirketi zarara sokacak her türlü eylem ve işlemlerden kaçınmak zorundadır.b) Personel, görevini yaptığı sırada ögrendiği şirket sırlarını ve sirket bilgileriniaçıklayamaz.c) Personel, amirlerinin verdigi talimatlara ve iş emirlerine uymak zorundadırd) Personel, iş sahipleri ile ilişkilerinde dürüstlük, nezaket kuralları,sürat,kolaylık veeşitlik ilkelerine uymak zorundadır.e) Personel, görev tanımında belirtilen işlere, iş sözleşmesi ve işbu işyeri içyönetmeliğinde belirlenen kurallara uymaktan sorumludur.f) Personel, işine zamanında gelmekten, bilgisine başvurulduğunda doğru beyanvermekten, görevinden ayrıldığında devir - teslimi gerçekleştirmekten, fazla mesaiyekalmaktan,çağırıldığında genel tatillerde çalışmaktan sorumludur.Madde-8:YASAKLARa) Personel, şirketin izni dışında baska iş yapamaz, baska işyerinde çalışamaz.b) Personel, bir başka personelden veya şirket müsterilerinden borç alamazmenfaat temin edemez. Ayni ve nakdi yarar sağlayamaz şirketin iş ilişkisi içindeoldugu (Müşteri-Satıcı) şahıslara, firmalara veya bu firmalarda çalısan kisilere kefilolamaz ve onları kefil gösteremez.c) Personel, genel müdürün onayı olmadan şirketle ilgili konularda yayın, röportajyapamaz, demeç ve konferans veremez.Madde 9: ÇALIŞMA ŞARTLARIa) işyerinde çalışma saatleri ara dinlenmeleri, vardiyalı çalışmalar şirketçe düzenlenir.Personel bu çalısma ve değişikliklere uymak zorundadır.b) Haftalık çalısma süresi yasal süredir. Bu sürenin haftanın günlerine bölünmesişirketin yetkisinde olup bir süre devam eden uygulama müktesep hak teşkiletmez. Cumartesi kısmen veya tamamen tatil edilmesi durumunda yasal çalışma3süresinin kalan günlere pay edilmesi işveren şirketin yetkisinde olup bu dağıtımdagün basına çalısma 11 saati geçemez.c) Personelin mesai baslama saatinde isinin basında olması esastır. Personelin biraylık süre içinde 5 defa ise geç gelmesi durumunda iş sözlesmesi sona erdirilir.d) Personel isyerinde, iş tanımına uygun düzgün, temiz giyinmek, bakımlı olmak vedavranıslarına özen göstermek durumundadır.e) Personelin işyerinde çalışması verim, performans, ahlak ve iyi niyet kurallarınauygunluk ilkelerine göre izlenir ve forma bağlanır. Bu izleme formları her ayamirlerince düzenlenir ve özlük dosyasına konulur. Personel 6 aylık süre içinde 3defa olumsuz sicil aldıgında iş sözlesmesi sona erdirilebilir.f) Sirket, uygun gördüğü taktirde personeli gerek işyeri içinde gerekse il hudutları veülke hudutları içinde bir başka işyerinde geçici veya kalıcı olarakçalıştırabilir. Bu görevlendirmeler personele yazılı olarak bildirilir ve verilen tarihteişinin başında olması istenir. Personel; bildirilen tarihte işbaşı yapmadığı taktirde,haklı bir neden olmadan istifa etmiş sayılır ve şirkete karşı herhangi nam altındaolursa olsun tazminat isteyemez.g) Personel, şirket yönetimi uygun gördügü taktirde ulusal bayram ve genel tatilgünlerinde (önceden bildirilmek kaydıyla) çalışmak zorundadır.h) Personele hafta tatili; pazar veya haftanın diğer bir gününde verilebilir. Haftaiçinde hafta tatili verilen personele pazar günü çalışması karşılığında ayrı bir zamlıücret ödenmez.ı) Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veyasonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalısmasürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya dapersonelin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, şirket müteakip 2 ayiçinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar fazlamesaiden sayılmaz.i) işyerinde sigara içilmesi yasaktır. Personel sadece; şirketçe belirlenenmolalarda ve bölümlerde sigara içebilir.j) Personel izinli veya görevli olarak işyeri dışına çıktığı sürelerde görev ve izinlibelgesi düzenlenir.k) Personel, izin ve onay almadıkça işyerinde ziyaretçi kabul edemez. Gelen ziyaretçiçalışma bölümlerine alınmazl) Personel şirket bilgisayarını özel amaçlı kullanamaz, bilgisayarında oyunoynayamaz, iş dışında internete giremez.m) Personel işinin gerekleri dışında telefonu özel işleri için kullanamaz. iş ile ilgili bileolsa telefon görüsmesini gereksiz yere uzatamaz.n) şirket, personelin ücretlerine; verim ve performansına ve siciline göre zam yapabilir.Genel zam oranından faydalanamayan personel bir hak iddia edemez, emsalgösteremez.o) şirket, personelin iş(hizmet)sözleşmesine;1) Ortalama olarak benzer isi görenlerden daha az verimli çalışmak,2) Gösterdiği niteliklerden beklenenden daha düşük performansa sahip olmak,3) işe yoğunlaşmasının giderek azalması,4) işe yatkın olmama,5) Öğrenme ve kendisini yetiştirme yetersizliği,6) Sık sık hastalanmak,7) Çalışamaz duruma getirmemekle beraber işini gerektirdiği şekilde yapmasınıdevamlıolarak etkileyen hastalık,8) Uyum yeterliliğinin azlığı,9) Emeklilik yasına gelmiş olmak,10) şirkete zarar verme veya tedirginligini yaratmak,411) işyerinde rahatsızlık yaratacak şekilde çalısmak,12) Arkadaşlarından ve şirket müşterilerinden borç para isteme veya sirket müşterilerini kefil yapma, onlardan aynı menfaat temin etmek,13) Arkadaşlarını işverene karşı kışkırtmak,14) işini yazılı uyarılara rağmen eksik, kötü veya yetersiz olarak yerine getirmek,15) işyerinde iş akısını ve ortamını etkileyecek biçimde çalısmak,16) Uzun telefon görüsmeleri yapmak,17) Sık sık ise geç gelmek,18) işini aksatarak işyerinde dolaşmak,19) şirketin müşterilerinin önemli ölçüde azalması,20) Ülkede yasanan ekonomik kriz,21) Yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması nedeniyle ihtiyaç kalmaması ve benzersebeplere dayanılarak, yazılı bildirim yapmak ve gerekli durumlarda savunmasınıalmak sartı ile son verebilir.Madde-10: ÖDÜL ve DİSİPLİN KURALLARIÖdül kuralları ile verimli, performansı giderek yükselen, etik kurallara uygun çalışan ve iyiniyetli personelin mükafatlandırılması, işbu yönetmelik kurallarına ve is sözleşmesine aykırı davranışların ise cezalandırılması öngörülmüştür.A-ÖDÜL KURALLARIşirket yıl içinde, uygun gördügü zamanlarda çeşitli fâaliyetlerle personeli ödüllendirebilir.B-DİSİPLİN KURALLARIa) Disiplin kuralları, şirket faaliyetlerinin, verimli, huzurlu ve düzenli bir şekildesürdürülebilmesi, iyi niyetle çalışanın korunabilmesi ve işlerin gerektigi gibiyürütülebilmesi için konulmuş kurallar olup aykırı davranışlarıncezalandırılması öngörülmüştür.b) Kusurlu bir fiil veya davranışın, bu yönetmelikte sayılan ve disiplin cezasıverilmesini gerektiren durumlardan birine açıkça uymaması halinde bu kusurlufiil ve davranışa sayılmış olan suçlardan en yakın veya benzeri olarak görülensuça kıyas yolu ile ceza verilir.c) Disiplin cezaları, alt birim yetkililerinin teklifi üzerine genel müdür veya vekilitarafından verilir. Disiplin cezası verilmeden önce ilgili personelin savunması alınır,dosya tekamül ettirilerek genel müdüre sunulur. Genel müdüre dosyanınintikalinden itibaren 6 isgünü içinde ceza karara bağlanır ve ilgili personele yazılıolarak bildirilir ve personelin özlük dosyasına konulur.C-DİSİPLİN CEZALARI CETVELİKusurlu hallerde, suç sayılan fiil ve hareketleri görülenlere, kusur veya suçun derecesinegöre aşağıdaki cezalar verilir. Muhtelif disiplin cezasının uygulanmasını gerektiren fiilleri aynı zamanda işleyen personele, bu fiiller içerisinde en ağırının cezası uygulanır. işbu yönetmelikte suç veya kusur sayılan hal ve davranışlar dışında suç veya kusuru olan personele, gereken ceza kıyasen verilir.a- ihtar Cezasını Gerektiren Durumlar:Bu bölümde tanımlanmış ihtar gerektiren durumların 6 aylık süre içinde 3 keztekrarlanması durumunda bir üst ceza uygulanır.1) Günlük mesai saati bitmeden isyerinden izinsiz ayrılmak, (birincisindeihtar,tekrarında ücret kesintisi)52) işyerindeki araç ve gereçlerle menfaat karşılığında hususi iş yapmak, (tekrarındatazminatsız çıkış)3) Aldığı hastalık raporunu 48 saat içinde işverene bildirmemek,4) iş arkadaşlarına nezaketsiz davranmak5) Göreve karşı kayıtsızlık göstermek,6) işyerine izinsiz ve kurallara aykırı ziyaretçi kabul etmek,b- Ücret Kesintisi Cezasını Gerektiren Durumlar:Bu bölümde tanımlanmış ücret kesintisi cezası gerektiren durumların 6 aylık süre içinde3 kez tekrarlanması durumunda bir üst ceza uygulanır.1. Sigara içme yasağı bulunan yerlerde sigara içmek,2. Görev harici işyeri tasıtını kullanmak,3. işyerindeki diğer çalışma arkadaşları ve yöneticiler aleyhine konuşmak, asılsıziddialarda bulunmak4. işyeri kurallarına aykırı giyinmek,5. Mahiyetindeki personeli hususi kullanmak,6. Görev yerinde işinden baska işlerle meşgul olmak,7. Telefonla uzun özel görüşmeler yapmak,8. Bilgisayarı amacı dışında kullanmak9. Genel müdürün izni dışında, şirketle ilgili demeçte bulunmak, gazete vemecmualara yazı yazmak, röportaj yapmak,c-s Sözleşmesinin Feshini Gerektiren Durumlar:1. Ortalama olarak benzer işi görenlerden daha az verimli çalışmak,2. Gösterdiği niteliklerden beklenenden daha düşük performansa sahip olmak,3. işe yoğunlaşmasının giderek azalması,4. işe yatkın olmamak,5. Öğrenme ve kendisini yetiştirme yetersizliği,6. Sık sık hastalanmak,7. Çalışamaz duruma getirmemekle birlikte, işini gerektiği şekilde yapmasınıdevamlı olarak etkileyen hastalık,8. Uyum yetersizliği,9. işverene zarar vermek ya da zararın tekrarı tedirginliğini yaratmak,10. işyerinde rahatsızlık yaratacak şekilde çalışmak,11. Arkadaşlarından borç istemek,12. Arkadaşlarını iş verene karşı kıskırtmak, uyarılara rağmen işini eksik, kötü veyayetersiz olarak yerine getirmek13. iş yerindeki iş akışını ve iş ortamını olumsuz etkileyecek bir biçimde diğer kişilerle ilişkilere girmek,14. iş akışını durduracak şekilde uzun telefon görüşmeleri yapmak,15. Sık sık işe geç gelmek,16. işini aksatarak işyerinde dolaşmak,17. Talep ve sipariş azalması,18. Ülkede yaşanan ekonomik kriz, piyasada genel durgunluk, iş kaybı gibi sebeplerle iş yerinde işin sürdürülmesinin olanaksız hale gelmesi,19. Yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması,20. iş yerinin daraltılması,21. Yeni teknolojilerin uygulanması22. iş vereni, iş istek formunda verdiği bilgilerle ve iş verenin istediği belgelerdeiş vereni yanıltmak,623. işyerini 30 günlük ücretini asan şekilde zarara uğratmak,24. işyerine alkollü veya uyuşturucu alarak gelmek,25. Yıllık ücretli izin süresini izinsiz ve mazeretsiz olarak 2 iş günü asmak,26. işyerinde hırsızlık yapmak, iş arkadaşlarını veya amirlerini dolandırmak,27. işyeri müşterilerinden ayni veya nakdi çıkar sağlamak, kefil etmek,28. işyerinde kavga etmek,29. işyerinin araç ve gereçlerini ayni veya nakdi menfaat sağlamak için işyeri dışınaçıkartmak veya satmak30. işverenin güvenini kötüye kullanarak kasıtlı yanlış is yapmak,31. işveren hakkında, asılsız iddia ve işnatlarda bulunmak,32. şirketi üçüncü sahıslara, resmi ve özel kurumlara karşı küçük düsürmek,işverenşirketin ticari itibarını zedelemek,33.şirket veya işyeriyle ilgili; mesleki ve ticarî bilgi, belge ve disketleri dışarı sızdırmak,34.işyeri evraklarında sahtekarlık yapmak, evrak saklamak veya tahrip etmek,35.işyerinde gayri ahlaki hareketlerde bulunmak,36.Verilen görevi yazılı ihtara rağmen yapmamak,37.işyerindeki personeli toplu olarak işi bırakmaya davet etmek veya çaba sarf etmek,38.Kasten veya ağır ihmalle yangın çıkmasına sebep olacak hareketlerde bulunmak,işbu yönetmelik, iş sözlesmesinin esaslı unsurlarından biri olup, yönetmelikhükümlerine uymamak, iş sözlesmesine uymamak sayılacaktır. iş bu yönetmelik (10)maddeden ibarettir.
İŞ VEREN                                                                       PERSONELDiğer Başlıklar


Copyright 2011. Tüm Hakları Tuncay Öztaş'a aittir.