Bilmeniz Gerekenler

Görevli Mercii ve Denetim Yetkisi

Görevli Mercii ve Denetim Yetkisi
BİRİNCİ BÖLÜM Görevli Mercii ve İzinİZİN VERME YETKİSİ MADDE 23: Bu yönetmelik Hükümleri doğrultusunda;1. Büyükşehir Belediye Başkanlığı; 5216 Sayılı Kanunun 7’nci maddesinin (g) bendindebelirlenen;a) Büyükşehir sınırları dahilindeki kamunun ortak kullanım alanı olan meydan, bulvar, cadde veanayollardaki sabit reklam asma panoları, ilan asma yerleri, elektrik direkleri, büfeler, tercihliyollar, kavşaklara konulan ilan, reklamlarla toplu taşıma araçlarına konan ilan, reklam ve tanıtımelemanlarına,b) Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve anayollara cepheli kamu ve özelmülkiyete konu binalara, bahçe ve bahçe duvarlarına konulacak her türlü reklam ve tanıtımelemanlarına izin vermeye yetkilidir.,2. İlçe ve İlk Kademe Belediye Başkanlıkları; Birinci Maddenin dışında kalan yerlere konulan ilan,reklam ve tanıtım elemanlarına izin vermeye yetkilidir.Ancak, İlçe ve İlk Kademe Belediye Başkanlıkları, kendi sorumluluk alanlarında olsa dahi, İstanbul’ungörünüşünü etkileyen ve ana artere görüntüsü olan ara arter ve sokaklara, özel mülkiyete konu parsellerüzerine, bahçe ve bahçe duvarlarına, boş arsa ve arazilere, bina ön cepheleri, sağır duvarları, kamu kurumve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan arsa ve arazi ile ulaşım hatlarına konulacak reklam ve tanıtımuygulamaları için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün uygunlukgörüşünü almadan izin veremez.YÖNETMELİĞİN UYGULANMASI VE GÖREVLİ MERCİİMADDE 24 : Bu Yönetmeliğin uygulanması için, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda KentselTasarım Müdürlüğü (İlgili Komisyonlar), İlçe ve İlk Kademe Belediye Başkanlıkları’nda ilgili birim(Tasarım Birimleri) yetkilidir.Komisyonlar, Kentsel Tasarım Müdürlüğü bünyesinde Başkanlık Onayı ile görev yapar. Komisyon,Kentsel Tasarım- Zabıta Müdürlüğü –Emlak Müdürlüğü, Trafik ve Gelirler Müdürlüğü personelindenoluşur. Gerekli görülmesi halinde diğer birimler, ilgili İlçe ve İlk Kademe Belediye’leri ile sivil toplumkuruluşlarından katılım ve/veya görüş talep edilebilir.Komisyondaki her bir müdürlük temsilcisi, kent mobilyalarının tip şekil ve niteliğinin belirlenmesiile bu yönetmelik doğrultusunda, ilan, reklam ve tanıtım elemanlarının konulması hususunda, kendikonularında uygulamaya esas görüş verirler. Uygulama Kararı Başkanlık Onayı ile alınır.İlçe ve İlk Kademe Belediye Başkanlıkları bünyesinde oluşturulacak Kentsel Tasarım Birimleri,İlgili Belediye Başkanınca görevlendirilecek uzman personelden oluşur.Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü ile İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri’nin KentselTasarım birimleri koordineli olarak çalışırlar ve yetki alanlarında, İstanbul Büyükşehir BelediyesiKentsel TasarımMüdürlüğünce hazırlanan Reklam İlan ve tanıtım Yönetmeliği’ne uymak zorundadır.Diğer Başlıklar


Copyright 2011. Tüm Hakları Tuncay Öztaş'a aittir.