Bilmeniz Gerekenler

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

1
T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ
İSTANBUL 2005 KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR
2
İ Ç İ N D EK İ L E R
BİRİNCİ KISIM 3Amaç  3Kapsam 3Hukuki Dayanak 3İKİNCİ KISIM 4BİRİNCİ BÖLÜM 4Tanımlar 4Uygulama Elemanları 5Uygulama Alanları  5İKİNCİ BÖLÜM  6Uygulama Esasları  6ÜÇÜNCÜ BÖLÜM   7Bina Dış Cepheleri  7Bina Sağır Duvarları ve Bina Sağır Yüzeyleri  8Bina Son Kat Alın Yüzeyleri ve Çatıları  9Konut, Ticaret ve Ticaret+Konut Alanları 10Sanayi Alanları  12İnşaat ve Tadilat İzni Olan Yapılar ve Arsalar  12Arsalar 13Kamu Ortak Kullanım Alanları  13Yaya + Taşıt Alt ve Üst Geçitleri  14Elektrik Direkleri Üzerine Asılan Reklam Panoları  14Araçlara ve Duraklara Konulan Reklamlar 15Kaldırım + Yol Üstü Ticari Tanıtım Tabelaları   15Yön ve Yer Gösterici Tabelalar  15Yukarıda Belirtilenlerin Dışındaki Reklam ve Tanıtım Elemanları  16ÜÇÜNCÜ KISIM   16Uygulamaya İlişkin Genel İlkeler 16DÖRDÜNCÜ KISIM   18BİRİNCİ BÖLÜM 18İzin Verme Yetkisi  18Yönetmeliğin Uygulanması ve Görevli Mercii  18Başvuruda İstenecek Belgeler 19İzin Belgesi  20İzin Verme Süresi  20İKİNCİ BÖLÜM   20Denetim Yetkisi   20İzinsiz Konan İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanları   21BEŞİNCİ KISIM   22Yürürlük  22Yürütme  223T.C.İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİREKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİBİRİNCİ KISIMAmaç, Kapsam, DayanakA M A ÇMADDE 1 : Bu yönetmelik İstanbul ili idari sınırları içerisinde; konulan her türlü reklam, ilan ve tanıtımelemanları ve benzerlerinin yol açabileceği görüntü kirliliğini ortadan kaldırarak, kent estetiğine katkıdabulunmayı, reklam asma ve ticari tabela kullanımını düzenlemeyi ve bu işleri yapan gerçek veya tüzelkişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esasları belirlemeyi amaçlar.K A P S AMMadde 2 : Bu yönetmelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin görev,yetki ve sorumluluk alanlarını ve bu yönetmelikle belirlenen hükümlerin uygulanmasını kapsar.HUKUKİ DAYANAKMadde 3 : Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2918sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu,2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2863-3386 sayılıKültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının ÖnlenmesineDair Kanun, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması HakkındakiKanun, 3257 sayılı Sinema Video Eserleri Hk. Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve bu kanunlarlailgili uygulama yönetmelikleri ile diğer ilgili mevzuat hükümlerinin Büyükşehir, İlçe ve İlk KademeBelediyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.4İ K İ NC İ K I S IMTanımlar ve EsaslarBİRİNCİ BÖLÜMTanımlar, Uygulama Elemanları ve AlanlarıTANIMLARMADDE 4 : Bu yönetmelikte geçen terimler;İlan : Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanlarını,İlan Panosu : Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanlarının asıldığı sergilendiğialanları,Reklam : İnsanların gönüllü olarak belirli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceyeyöneltmek, dikkatleri belirli bir ürüne, hizmete, fikir yada kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgivermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerine veya belirli bir görüşü yada tutumubenimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer yada süre satın almak yoluylasergilenen veya başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığında oluşturulduğu belli olanduyuru.Reklam Panosu : Reklam elemanlarının asıldığı veya sergilendiği alanları,Reklam Tabelası: Işıklı ve ya ışıksız, reklam amaçlı konulan reklam levhalarıdır.Tanıtım : Bir kimsenin veya kuruluşun tanınmasını sağlamak amacı ile faaliyet gösterdiği alanda yapılanuygulamalarTanıtım Panosu : Kent mobilyası niteliği taşıyan gece ve gündüz estetik görüntüsü olan ışıklı veya ışıksıztanıtım elemanıdır.Direkli Tanıtım Panosu (Totem) : Kare veya yuvarlak kesitli direk üzerine montajı yapılmış ışıklı veyaışıksız tabelaTanıtım Tabelası: Bina cephelerine ışıklı ve ya ışıksız, tanıtım amaçlı konulacak uygulamalardır.Reklam veren : Ürettiği yada pazarladığı ürünün hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını arttırmak veyaimaj oluşturup güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının veya ürün-hizmet markasının yeraldığı reklamları yayınlatmak, dağıtmak veya başka yollarla sergilemek üzere bedel ödeyen gerçek ve yatüzel kişi.Reklam Kuruluşu : Reklamı hedef kitleye ulaştıran iletişim kanallarının veya her türlü reklam taşıyanaracın sahibi, işleticisi veya kiralayıcısı olan gerçek veya tüzel kişi.Reklamcı (Reklam Ajansı) : Reklam verenin reklamlarını hazırlayan ve yöneten bu hizmet karşılığındaiş başına belli bir ücret ya da reklam verenin medya harcamaları ve reklamın yapım giderleri üzerindenkomisyon alan gerçek ve ya tüzel kişi.Reklam Alanları : Her türlü reklam unsurunun konulup asılabildiği hareketli ve hareketsiz alanları,İlgili Belediye : 5216 sayılı Kanunun yetki verdiği alanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi KentselTasarımMüdürlüğü’nü , Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve yetki alanı dışında kalan alanlarda ise İlçe veİlk Kademe Belediyelerini ifade eder. (bkz. 23. madde)5UYGULAMA ELEMANLARIMADDE 5 : Reklam, İlan ve Tanıtım Elemanları:1. Reklam Elemanlarıa) Sabit Reklam Asma Elemanlarıİstanbul Büyükşehir Belediyesinin belirlediği ölçülerde kullanılan; düzenli sabit açık hava reklampanoları, bilboard, elektronik panolar, reklam kuleleri, pissa pano, raket pano, afiş değiştirici bilboard,ışıklı bilboard, dıştan aydınlatmalı bilboard, postermatik, İETT otobüs duraklarındaki reklam panoları,bilgi bankaları(KİOKS), megavizyon, bez-kağıt afiş asma elemanları, cam grafiği (one way vision), vinylv.b. kapsar.b) Hareketli Reklam Asma ElemanlarıToplu taşıma araçları, ticari araçlar, Zeplin, Uçak, Helikopter, Balon, v.s. üzerindeki reklamelemanlarını kapsar.2. İlan Elemanlarıİlan panoları, el ilanları, kağıt afiş ve bez afişleri kapsar.3. Tanıtım ElemanlarıTanıtım panosu, cam grafiği, vinyl, kutu harf, bez afiş asma elemanları ve benzerlerini kapsar.UYGULAMA ALANLARIMADDE 6 : Reklam, İlan ve Tanıtım Elemanlarının Uygulandığı Alanlar :1 İstanbul ili idari sınırları içerisinde, Büyükşehir Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altındakialanlarda ihale yoluyla veya özel projelerle ticari amaçla sabit reklam asma elemanlarınınkonacağı yer ve alanlar,2 Bina cepheleri, çatıları ile bahçe ve bahçe duvarları,3 Arsalar; İnşaat alanı, açık depo, açık alanlı imalathane ve benzeri biçimde kullanılan veyatümüyle boş tutulan alanlardır.4 Ortak Kamu Kullanım Alanları: Yollar, meydanlar, yeşil alanlar, yaya kaldırımları, yaya-taşıtalt ve üst geçitleri, her türlü havalandırma bacaları, pazar yerleri, açık otoparklar, hava vedeniz ortamlarında yapılacak her türlü reklam, ilan ve tanıtım elemanlarının kullanıldığıalanlardır,6 Araçlara ve Duraklara Konulan Reklamlar: Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs, tren,tramvay, metro, vapur v.b toplu taşım araçları ile durakları ve özel araçlar,7 Yukarıda Belirtilenlerin Dışındaki Alanlar: İstasyon, gar, stadyum, hipodrom, spor sahaları,iskele, hal, eğlence yerleri v.b.8. Elektrik Direkleri.6İKİNCİ BÖLÜMUygulama EsaslarıMADDE 7 : Reklam, ilan ve tanıtım elemanlarının konulmasında uygulanacak esaslar.1- Reklam Elemanlarıa) Sabit Reklam Asma ElemanlarıDüzenlenmiş yeşil alanların içine, tarihi eser ve tescilli yapıların, İbadethanelerin, heykel ve sanateserlerinin, Konsolosluklar, Emniyet Müdürlükleri, Valilik ve Kaymakamlıklar, Askeri Alanlar, Milliİstihbarat Teşkilatına ait binaların, Okullar ve Kültür-Sanat işlevli yapıların v.b önüne gelmeyecek vebunları kapatmayacak biçimde yerleştirilir.Kavşaklardaki sabit reklam asma elemanları, araç sürücüsünün görüş üçgenini kapatacak, trafikişaretlerinin görülmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirecek, tereddüt doğuracakve yanıltacak şekilde yerleştirilemez. Yol kenarlarındaki pano ve tanıtıcı levhalarda, yanıp sönen ışıklarınkullanılması, kırmızı, sarı ve yeşil ışıklarla veya bu renkteki ışık yansıtıcı cisimlerle tertiplenmesi yasaktır.Sabit reklam asma elemanlarının üzerindeki ticari duyuruların izin süresinin bitmesi, bozulması,yırtılması, işlevini yitirmesi veya boş kalması halinde, yüzeyleri beyaz kağıt veya beyaz renkli birmalzeme ile örtülecektir. Bu husus kiracı veya ilgilisi tarafından yerine getirilecek, yerine getirilmediğitaktirde ilgili Belediyesi’nce yapılarak kiracı veya ilgilisinden yapılan masraflar %20 fazlası ile tahsiledilecektir.Yaya yolu üzerine gelecek şekilde konacak sabit reklam asma elemanları için kaldırım genişliğive o mahaldeki reklam yoğunluğu baz alınacaktır. Sabit reklam asma elemanlarının en alt noktası ile yayayolu kotunun en yüksek noktası arasında en az 2,25 m.lik düşey açıklık bulunacaktır. Yaya yoluna paralelşekilde konacak sabit reklam asma elemanlarının düşey yükseklikleri yerin konumuna görebelirlenecektir.Sabit reklam asma panoları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İlçe ve İlk Kademe Belediyeleritarafından önemli günlerdeki duyuruları ilan etmek amacıyla kullanılabilir.Bilboardlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin belirlediği şekil ve ebatlarda konulacak ve diğerpano veya pano grupları arasında en az 25 m. mesafe şartı aranacaktır. Bilboardların dizilişi adedi vearalarındaki mesafe İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenecektir. Bilboard gruplarıarasındaki mesafe 5m.’den az olamaz.Sabit Reklam Asma Panoları, tanıtım, yönlendirme, ilan, bilgilendirme levhaları ve reklamkuleleri v.b tabelalar için ilgili Belediyeden izin alınacaktır. (bkz.23. madde)b) Hareketli Reklam Asma ElemanlarıToplu taşıma araçları ve ticari araçlara konulacak reklam ve tanıtım uygulamaları ile ilgili izinler18 nci maddede belirtilen esaslar dahilinde verilir. Zeplin, Uçak, Helikopter, Balon, v.s. üzerindeki reklamelemanları ile ilgili projeler ise İstanbul Büyükşehir Belediyesince değerlendirilerek uygulama şeklibelirlenir.
72- Tanıtım ElemanlarıTanıtım panosu, tanıtım tabelası, cam grafiği, vinyl, kutu harf, bez afiş, bayrak direkleri vebenzerleri ile ilgili izinler “Üçüncü Bölümde” belirtilen esaslar dahilinde verilir.3- İlan ElemanlarıKağıt Afişler; Şehrin hiçbir yerine kağıt afiş yapıştırılmayacaktır. Ancak İstanbul BüyükşehirBelediyesinin belirleyeceği alanlara, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden izin alınmak kaydıyla izinverilebilir.İlan Panoları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce ölçü ve ebatları belirlenen panolardır. Bupanolar duyuru, bildiri ve kısa süreli ilanlar için kullanılır. Bu panolara asılan duyuru veya bildirim en azikili en çok dörtlü grup halinde düzenlenir. Panoların yerleri ilgili Belediye’ce tespit edilir.Bez Afiş, El İlanları :Yollar ve kaldırımlar üzerine bez afiş uygulaması yapılamaz. Ancak, kamu amaçlı duyurular içinKentsel TasarımMüdürlüğü’nün belirleyeceği alanlara bez afiş uygulaması yapılabilir.Özel kişi ve kuruluşlar tarafından talep edilen ticari amaçlı bez afişlerin, kendi bina cephelerinetaşmayacak şekilde asılmasına ilgili Belediyesi tarafından izin verilecektir.Bez afiş asma süresi (en fazla) 7 gün ile sınırlıdır. Bu süre en fazla bir defa uzatılabilir. Süreninaşılması durumunda ilgili Belediye’nin Zabıta Birimlerince kaldırılacaktır.El ilanlarının dağıtımına, çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde ilgili Belediyesi tarafından izinverilir.ÜÇÜNCÜ BÖLÜMUygulamalarBİNA DIŞ CEPHELERİMADDE 8 : Bina Dış Cepheleri; Binaların yol, meydan, Kadastral Parseline ve diğer ortak kamukullanım alanlarına açılan tüm dış cepheleridir.Dış görünüş itibariyle kent estetiğini olumsuz etkileyen (Hakkında yıkım kararı bulunmayan)binaların onarımına teşvik amacıyla, kurulacak iskele yüzeyinin tamamı reklam amaçlı kullanılabilir.Cam giydirme uygulaması yapılmış binaların cephe yüzeyleri; Ana arter ve meydanlarda İstanbulBüyükşehir Belediyesi’ nin, bunun dışındaki yerlerde İlçe Belediyesi’nin, söz konusu güzergahtaki reklamyoğunluğu, cadde bazında bina ön cephe tasarımına uygunluğu v.b. etkenler göz önünde bulundurularakizin vermesi halinde, cam grafiği, yapıştırma film, vb. yöntemlerle reklam ve tanıtım alanı olarakkullanılabilir. Ürün mesajı, cam giydirmeli cephe yüzeyinin %50’sini geçemez.Ticaret ve sanayi alanlarında bulunan binaların cephe yüzeyleri, mimari özellikleri göz önündebulundurularak, vinyl germe yöntemiyle tanıtım alanı olarak kullanılabilir.Reklam alanı olarakkullanılamaz. Ürün mesajı, uygulama yapılacak cephe yüzeyinin %50’sini geçemez.Bina dış cephelerindeki tanıtım tabelaları ile ilgili uygulama kriterleri 11. Madde de belirtilmiştir.8BİNA SAĞIR DUVARLARI ve BİNA SAĞIR YÜZEYLERİMADDE 9 :A. BİNA SAĞIR DUVARLARIBina Sağır Duvarları; Binaların pencere, kapı gibi boşluğu olmayan duvarlarıdır. Bu duvarlar KentselTasarım Müdürlüğü’ nce uygunluk görüşü verilmesine müteakiben, reklam ve tanıtım amaçlıkullanılabilir.B. BİNA SAĞIR YÜZEYLERİBina Sağır Yüzeyleri; Bina Cephesinde pencerelerin ve boşlukların dışında kalan yüzeyleridir. BinaCephe alanının %70’inden fazla sağır yüzey alanı varsa Kentsel Tasarım Birimlerince uygun görülmesihalinde bu alanlar reklam ve tanıtım amaçlı kullanılabilir. Pencere düşey akslarında yer alan parapetalanları boşluklu yüzey alanı gibi hesaplanır.Bina sağır duvarları ve bina sağır yüzeylerinde yapılacak reklam ve tanıtım uygulamalarında aşağıdakikriterlere uyulması esastır.Meydan, bulvar cadde ve ana yollara cephesi bulunan bina sağır duvar ve yüzeylerinin, Reklam veTanıtım alanı olarak kullanılması ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel TasarımMüdürlüğü’nden izin alınır. Diğer ara arter ve sokaklarda ise ilgili İlçe veya İlk Kademe Belediyesindenizin alınır. Ancak İlçe veya İlk Kademe Belediyesinin sorumluluk alanında olsa dahi görüntüsü ana arterve meydanlardan algılanıyor ve metropolün görüntüsüne hitap ediyorsa, bu tür yerlerde İlçe veya İlkKademe ilçe Belediye Başkanlığı Büyükşehir Belediyesinin olumlu görüşüne müteakip uygulamayapabilir.Sağır yüzeyin tamamı vinyl germek suretiyle kapatılmalıdır. Ürün mesajı, uygulama yapılacak cepheyüzeyinin %50’sini geçmeyecek şekilde olmalıdır.Sağır alanın bir kısmına reklam veya tanıtım uygulaması yapılması durumunda, açıkta kalan diğerkısımlar konulan reklamın zemin rengine uygun bir renkte boyanmalıdır.Kullanılacak olan sağır duvar veya bina sağır yüzeylerine birden fazla Reklam ve Tanıtım uygulamasıkonulamaz.Bina sağır duvarlarına konulacak olan reklamlar, görsel, sanatsal ve estetik değerler taşıyacaktır.İstanbul Büyükşehir Belediyesinin uygun gördüğü hallerde, üç boyutlu uygulamalarda yapılabilir.Bina sahipleri sağır duvar ve bina sağır yüzeylerini reklam alanı olarak kullanmadıkları takdirde,İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ön gördüğü, görsel kirlilik oluşturmayacak şekilde düzenlemekleyükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmezler ise, düzenleme 3194 sayılı İmar Kanunudoğrultusunda ilgili Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılır ve masrafları bina sahiplerinden % 20fazlasıyla tahsil edilir.Dini yapılar, tarihi eser ve tescilli yapılar ile bunları etkileyecek yapıların sağır duvar ve yüzeyleri,reklam alanı olarak düzenlenemez. Boğaz Öngörünüm Bölgesindeki bina yüzeyleri reklam alanı olarakkullanılamaz. Tanıtım alanı olarak kullanılabilir.9Yapıların mimarisinde, duvar yüzeylerinden çıkıntılı olarak tasarlanan konstrüksiyon elemanlarıüzerine, Reklam uygulaması yapılamaz. Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün uygunluk görüşü vermesihalinde, tanıtım alanı olarak kullanılabilir.Reklam- Tanıtım alanı olarak kullanılacak yüzeyin uygunluğu; uygulama yapılacak binanın yer aldığıgüzergahtaki, reklam yoğunluğu, siluete etkisi v.b kriterler göz önünde bulundurularak Kentsel TasarımMüdürlüğü tarafından değerlendirilir.BİNA SON KAT ALIN YÜZEYİ VE ÇATILARIMADDE 10 : Bina çatılarına reklam veya tanıtım panosu konulamaz. Ancak Sanayi ve TicaretAlanlarında; Bina son kat alın yüzeyi, çatılarına ve asansör kuleleri duvar yüzeylerine yalnız paslanmazmalzeme kullanılarak, emniyet tedbirleri alınmış, statik hesabı yapılmış, Kutu Harf şeklinde ışıklı, azami1,00 m yüksekliğinde tanıtım uygulaması konulabilir. Konulacak tanım uygulaması, çatı mahyayüksekliğini geçemez. Bina son kat alın yüzeyi ve çatılarına birden fazla tanıtım uygulaması konulamaz.Boğaz Öngörünüm Bölgesi’ndeki yapılar, dini yapılar, tarihi eser ve tescilli yapılar ile bunlarıetkileyecek yapıların çatı ve asansör kulesi duvar yüzeylerine reklam uygulaması konulamaz.Bina yüksekliğini arttıracak biçimde ve çevresindeki binaların görüşünü engelleyecek şekilde binaçatısına tanıtım panosu, amblem veya logo konulamaz. Aksi uygulamada ilgili belediye tarafından bureklam elemanları sökülür ve söküm işlemiyle ilgili masraflar bina sahiplerinden %20 fazlası ile tahsiledilir.-Bina son kat alın yüzeyi ve çatılarına konulacak Tanıtım Uygulamalarının Uzunluğu;a) Bina cephe uzunluğu 5.00 metreye kadar olan binalarda cephe uzunluğunun % 50’sini geçemez.b) Bina cephe uzunluğu 5.00 – 10.00 metre arasındaki binalarda, cephe uzunluğunun % 40’nı geçemez.c) Bina cephe uzunluğu 10.000 metrenin üzerinde olan binalarda, cephe uzunluğunun % 30’nu geçemez.10KONUT, KONUT+TİCARET ve TİCARET ALANLARIMADDE 11 : İmar planlarında Konut, Konut+ Ticaret ve Ticaret fonksiyonunda kalan binalarıncephelerine konulacak tanıtım ve reklam öğelerini kapsar.11.1. KONUT ALANLARIİmar planlarında ve fiili durumda, konut olarak kullanılan binalarda, sağır duvar ve sağır yüzeylerihariç, hiçbir şekilde reklam ve tanıtım tabelası uygulaması yapılamaz.Ancak İmar planında konut olarak düzenlenen yapıların, uygulamada zemin katlarının ticaretfonksiyonu kazandırılması halinde; tanıtıcı levha, derinliği 0.30 m.’yi aşmamak şartıyla ve yerden en az2.25 m. yükseklikte cephe boyunca konulabilir. Konulacak tabelanın yüksekliği 70 cm olması esastır,ancak Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün uygun görmesi halinde cephe boyunca 1.00 metreye kadar izinverilebilir.11.2. KONUT+TİCARET ALANIZemin katı ticaret birimi veya birimleri, üst katları konut olarak kullanılan yapılarda, zemin kattauygulanacak tanıtıcı levhanın derinliği 0.30 m.’yi aşmamak şartıyla ve yerden en az 2.25 m. yüksekliktecephe boyunca konulabilir. Konulacak tabelanın yüksekliği 70 cm olması esastır, ancak Kentsel TasarımMüdürlüğü’nün uygun görmesi halinde cephe boyunca 1.00 metreye kadar izin verilebilir.Köşe parsel niteliğindeki yapılarda köşede yer alan ticaret biriminde tanıtıcı levhalar yukarıdakikurallara uyularak her iki cephede yer alabilir. Zemin katta birden fazla ticaret birimi söz konusuolduğunda birimlerin tanıtıcı levhalarının yatay çizgilerinde uyum aranacaktır. Son uygulayıcı, öncedenstandartlara uygun olarak yapılan uygulamaya uymak zorundadır.Zemin katta faaliyet gösteren işyerlerinin tanıtıcı levhaları, Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün uygungörmesi halinde 1. kat pencere altı, parapet yüzeylerine konulabilir.Konut+Ticaret alanlarında bulunan binaların üst katlarına, üst kat alın yüzeylerine ve çatılarınareklam ve tanıtım uygulamaları konamaz.Ön bahçe nizamlı yapılarda yer alan ticaret birimlerinin tanıtım panoları; Kentsel TasarımMüdürlüğü’nün uygun görmesi halinde, en fazla 2.00 metre yüksekliğinde, 1.50 metre eninde, 0.30 metreet kalınlığı ebatlarında olması, kendi parsel sınırları içerisinde kalması ve kaldırıma taşmaması kaydıylakonulabilir.Zemin katta bulunan ticaret birimlerinin tentesi üzerinde ticarethanenin adı, logosu veya amblemiyer alamaz. Tentenin yerden olan yüksekliği minimum 2.50 m. olacaktır. Tentenin genişliği, yayakaldırımını aşmayacak şekilde en fazla 1.50 mt. genişliğinde, tente renkleri cadde bazında İlgiliBelediyece belirlenecek renk, ebat ve malzemede olacaktır.Asma kat alın yüzeyleri Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün uygun görmesi halinde tanıtım amaçlıkullanılabilir.1111.3. TİCARET ALANIİmar planlarında ticaret fonksiyonunda olan veya konut niteliğini yitirerek ticaret işlevi kazananbinalarda üst katlarına tanıtım tabelası uygulaması yapılamaz.Zemin katta uygulanacak tanıtıcı levhanın derinliği 0.30 m.’yi aşmamak şartıyla ve yerden en az2.25 m. yükseklikte cephe boyunca konulabilir. Konulacak tabelanın yüksekliği 70 cm olması esastır,ancak Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün uygun görmesi halinde cephe boyunca 1.00 metreye kadar izinverilebilir.Zemin katta bulunan ticaret birimlerinin tentesi üzerinde ticarethanenin adı, logosu veya amblemiyer alamaz. Tentenin yerden olan yüksekliği minimum 2.50 m. olacaktır. Tentenin genişliği yaya kaldırımgenişliğini aşmayacak şekilde en fazla 1.50 mt., tente renkleri cadde bazında İlgili Belediyece belirlenecekrenk, ebat ve malzemede olacaktır.Zemin katında pasaj bulunan binalarda, pasaj girişi ön cephede pasaj isim ve numarasının yer aldığıtanıtım panosu koyabilirler. Pasajda faaliyet gösteren işyerlerinin isim, logo ve numaralarının yer aldığıtoplu ticari tanıtım tabelası pasaj girişinde uygun bir duvara Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün uygun görüşverdiği tasarım uygulaması konulabilir.Sinema, tiyatro, gazino gibi eğlence yerleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin uygun gördüğütasarımda bina cephesine ışıklı tanıtıcı tabela koyabilirler.Ön bahçe nizamlı yapılarda bulunan ticaret birimleri, kendi parsel sınırları içine, İstanbul BüyükşehirBelediyesinin uygun gördüğü ebatlarda tanıtım panosu koyabilirler, reklam tabelası koyamazlar.Üst katlardaki işyerleri bina cephesinde giriş kapısının yanında uygun olan yerlere veya bina girişholüne, binadaki işyerlerinin kat sırasına göre, her işyerine yer ayrılmak suretiyle düzenlenen toplu ticaritanıtım panosu koyabilirler.Kendi mülkiyetinde yer almak şartı ile bahçe içine tanıtım panosu konulabilir. Zeminde tabelanınkonulacağı yer, parsel ön cephe hattından, komşu parsel sınırından ve yapının kendisinden tabelayüksekliği kadar çekmek suretiyle belirlenir. (Konulacak tanıtım panosunun boyutları vekonumlandırılacağı yer ilgili belediyesince belirlenir.) Tanıtım panosunun ölçüleri; maksimum yükseklik;3.00 mt., maksimum en; 2.00 mt., maksimum et kalınlığı; 0.40 mt. olabilir.Ticaret Alanlarında Direkli Tabela (Totem) tipi tanıtım panosu konulamaz.Ticaret Alanlarında; Bina son kat alın yüzeyi ve çatılarına, yalnız paslanmaz malzeme kullanılarak,emniyet tedbirleri alınmış, statik hesabı yapılmış, Kutu Harf şeklinde ışıklı, azami 1,00 m yüksekliğindetanıtım uygulaması konulabilir. Konulacak tanıtım uygulaması, çatı mahya yüksekliğini geçemez.12SANAYİ ALANLARIMADDE 12 : Sanayi alanlarında, tesislerin son kat alın yüzeyi ve çatılarına reklam panosu konulamaz.Sanayi yapılarında; Bina son kat alın yüzeyi ve çatılarına, yalnız paslanmaz malzeme kullanılarak,emniyet tedbirleri alınmış, statik hesabı yapılmış, Kutu Harf şeklinde ışıklı ve ya ışıksız en fazla 1,00 myüksekliğinde tanıtım uygulaması konulabilir. Konulacak tanıtım uygulaması, çatı mahya yüksekliğinigeçemez.Sanayi yapılarında, kendi parsel sınırları içerisinde kalmak kaydıyla tanıtım panosu konulabilir.Zeminde tabelanın konulacağı yer; parsel ön cephe hattından, komşu parsel sınırından ve yapınınkendisinden tabela yüksekliği kadar çekmek suretiyle belirlenir. (Konulacak tanıtım panosunun boyutlarıve konumlandırılacağı yer talep edilen arsanın alanı dikkate alınarak, bulunduğu bölgenin genelgörünümünü ve siluetini bozmayacak şekilde, ilgili belediyesince belirlenir.)Sanayi yapılarında son kat alın yüzeyi ve çatılarına birden fazla tanıtım uygulaması yapılamaz.Sanayi sitelerinde bulunan binaların ön bahçelerine tanıtım panosu konulamaz. Sanayi sitesininparsel sınırları içinde kalmak koşuluyla, tüm işyerlerinin isim ve/veya logosunun yer aldığı ortak tanıtımpanosu Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından uygun görülen yere konulabilir. Ortak tanıtım panosununölçüleri; maksimum yükseklik; 5.00 m., maksimum en; 2.00 m., maksimum et kalınlığı; 0.40 m’dir.Sanayi Alanlarında Direkli Tabela (Totem) tipi tanıtım panosu konulamazSanayi alanlarında bulunan binaların cephe yüzeyleri, vinyl germe yöntemiyle tanıtım alanı olarakkullanılabilir. Ürün mesajı, uygulama yapılacak cephe yüzeyinin %50’sini geçemez.MADDE 13 : İNŞAAT ve TADİLAT İZNİ OLAN YAPILAR ve ARSALARİstanbul ili idari sınırları içinde İnşaat ve Tamirat Ruhsatlı yapı ve arsaların ;1- Özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde Yapı Ruhsatı mevcut, devam eden inşaat faaliyetlerinedeniyle bahse konu taşınmazın mülkiyet sınırları içinde kalmak kaydıyla, inşaat halindeki binalardakigörüntü kirliliğinin önlenmesi, emniyetin sağlanması ve çevreye inşaat artıklarının sıçramaması içinkonulan paravan sisteminin tamamı üzerine vinyl germek suretiyle;A. Paravan yüksekliği, 300 cm’yi aşamaz,B. Paravan yüzeyinde yapılacak reklam ve tanıtım uygulamalarında ürün mesajı, paravanyüzeyinin %50’sini geçemez.C. Paravan yüzeyinde birden fazla firmanın reklam uygulaması yapılamaz.D. Kullanılacak reklam teması için uygulama yapılmadan önce Kentsel Tasarım Müdürlüğünün132- Özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde devam eden Yapı Ruhsatı mevcut yapılarda inşaatfaaliyetleri nedeniyle bahse konu taşınmazın üzerindeki inşaat halindeki binanın üzerine görüntükirliliğinin önlenmesi,emniyetin sağlanması ve çevreye inşaat artıklarının sıçramaması için kurulan iskelesistemine vinyl germek suretiyle;A. İskele sistemin yüksekliği, bina cephe ebatlarını ve çatı saçak hizasını aşmamalıdır.B. İskele sistemi yüzeyinin tamamı vinyl germe tekniği ile reklam amaçlı kullanacaktır. Ancakürün mesajı iskele yüzeyinin %50’ sini aşmamalıdır.C. Reklam amaçlı kullanılacak iskele yüzeyi birden fazla firmanın tasarrufuna verilemez. Ürünmesajı tek bir unsuru içerecektir.D. Kullanılacak reklam teması için uygulama yapılmadan önce Kentsel Tasarım Müdürlüğününonayı alınacaktır.3- Özel mülkiyete konu taşınmaz üzerinde bulunan (tadilat veya iskele ruhsatlı) binalarda devameden boya, badana ve tadilat işleri nedeniyle binalardaki görüntü kirliliğinin önlenmesi, emniyetinsağlanması ve çevreye inşaat artıklarının sıçramaması için kurulan iskele sistemine vinyl germeksuretiyle;A. İskele sistemin yüksekliği, bina cephe ebatlarını ve çatı saçak hizasını aşmamalıdır.B. İskele sistemi yüzeyinin tamamı vinyl germe tekniği ile reklam amaçlı kullanacaktır. Ancakürün mesajı iskele yüzeyinin %50’ sini aşmamalıdır.C. Reklam amaçlı kullanılacak iskele yüzeyi birden fazla firmanın tasarrufuna verilemez. Ürünmesajı tek bir unsuru içerecektir.D. Kullanılacak reklam teması için uygulama yapılmadan önce Kentsel Tasarım Müdürlüğününonayı alınacaktır.E. Reklam uygulaması izni iskele belgesi süresince verilir. İzin süresi en fazla 1 defa uzatılabilir.4- İnşaat alanlarında, inşaat tanıtım panoları en fazla 6 metre kare ebatlarında, Kentsel TasarımMüdürlüğü’nün belirleyeceği kriterlere uygun olarak, inşaat süresince konulabilir.ARSALARMADDE 14 : Ana arter ve meydanlara cephesi veya görüntüsü olan arsalara reklam ve tanıtım panosukonulamaz.KAMU ORTAK KULLANIM ALANLARIMADDE 15 : Yeşil alanlar, pazar yerleri ve açık otoparkların çevre duvarlarında ve içlerinde, sabitreklam asma panoları tesis edilerek, afiş ve pankart asılarak reklam yapılamaz.Kamu ortak kullanım alanlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin uygun gördüğü meydanlar,parklar ve bahçeler, yeşil alanlar, kara ve demir yolları kenarlarında çim, çiçek veya boyu 50 cm.’yigeçmeyen bodur ağaçlarla peyzaj düzenlemesi yapılarak reklam alanı olarak kullanılmasına İstanbulBüyükşehir Belediyesi’nce projesi dahilinde izin verilebilir.Bu alanların bakım ve onarımı talep eden firma tarafından karşılanacaktır.Kamu ortak kullanım alanlarındaki zemin kaplamaları Büyükşehir Belediyesi Kentsel TasarımMüdürlüğü’nün onayı ile reklam alanı olarak kullanılabilir.14YAYA + TAŞIT ALT VE ÜST GEÇİTLERİMADDE 16 : Yaya+ Taşıt alt ve üst geçitleri; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin icraatları ve İstanbulBüyükşehir Belediyesi’nin uygun gördüğü Uluslar arası etkinliklerin kamuya duyurulması amaçlıkullanılabilir.Anlaşmalı olarak bir üst geçit yapım ve isim hakkı elde etmiş ticari firmaların sadece ad ve amblemleriKentsel TasarımMüdürlüğü’nün uygun göreceği yere konulabilir.Taşıt alt geçitlerinin yan duvarları reklam alanı olarak kullanılamaz.ELEKTRİK DİREKLERİ ÜZERİNE ASILAN REKLAM, TANITIM VE YÖNLENDİRMEPANOLARIMADDE 17: Üzerine reklam panosu konulacak elektrik direkleri, yol, meydan, iskele, köprü, sokak, parkve benzeri yerler gibi umumun kullanımına açık yerleri aydınlatan, umumun kullanımına tahsis edilen veelektrik dağıtım şirketleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından konan standart elektrikdirekleridir.Elektrik direklerine reklam,tanıtım ve yönlendirme panosu asılabilmesi için, üçüncü şahıslarakarşı sigorta poliçesi ve asılacak reklamın içeriği hakkındaki bilgilerle ilgili Belediye’ye başvurularak izinalınması gerekir.Tarihi, sanatsal, prestij alanı olan yer veya bölgeler ile boğaz sahil şeridindeki elektrik direklerinereklam levhaları asılamaz. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesinin izin vermesi halinde hafif ağırlıktabez veya plastik malzemeden yapılması kaydıyla Kentsel TasarımMüdürlüğünün belirleyeceği boyutlardave süreli asılabilir.Ana arterlerin kesişimindeki ışıklı-ışıksız kavşak, dönel kavşak adası içerisindeki elektrikdireklerine ve kavşaklardan başlangıç alan ana arterler üzerindeki ilk 2 adet elektik direğine reklamtanıtım–yönlendirme tabelası asılamaz.Ana arterler üzerindeki “Meydan Aydınlatma Direği” özelliğindeki elektrik direklerine reklamtanıtım–yönlendirme tabelası asılamaz.Ana arterler üzerindeki Yüksek Gerilim Hattı Taşıyan elektrik direklerine reklam-tanıtım –yönlendirme tabelası asılamaz.5216 sayılı yasa kapsamındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında kalanMeydanlar üzerindeki elektrik direklerine reklam-tanıtım ve yönlendirme tabelası asılamaz.5216 sayılı yasa kapsamındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında kalanmeydanlara bağlantısı olan ana arterlerin, meydan başlangıçlarındaki ilk 2 adet elektrik direğine reklamtanıtım–yönlendirme tabelası asılmaz.Elektrik direklerine asılacak reklam,tanıtım ve yönlendirme uygulamalarının 80cm x125cmebatlarında olması, her tabelaya bir numara verilmesi ve çerçevenin sağ alt köşesine tabela numarasınıgösterir sticker konulması, her tabela çerçevesinin sol alt köşesine reklam firmasının ismini gösterirsticker konulması ve emniyet açısından reklam, tanıtım ve yönlendirme uygulamalarının elektrikdireklerine emniyet zinciri ile irtibatlandırılması gerekir.Panoların yerden yüksekliği ile tabela altına olan mesafe 6,00 m ‘den az olamaz.Orta refüjde bulunan elektrik direklerine simetrik olarak 2 adet, kaldırım kenarında bulunanelektrik direklerine 1 adet tabela konulabilir.15ARAÇLARA VE DURAKLARA KONULAN REKLAMLARMADDE 18: Özel araçlar, ait oldukları kuruluşun dışındaki herhangi bir ürün veya hizmetin reklam aracıolarak kullanılamaz.Reklam uygulaması, araç yüzeyinin % 50’sini geçmeyecek şekilde konulacaktır.Belediye otobüsleri üzerine konan reklamlarda doğrudan doğruya yüzeye yapışan film (sticker)v.b uygulamaların tip ve nitelikleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce belirlenir.Otobüs duraklarının sadece dar yüzeylerinin iç ve dış taraflarına reklam konulmasına izinverilecektir.Özel araçlarda cam yüzeyler üzerine hiçbir şekilde reklam-tanıtım uygulaması konamaz.Duraklara (iskele, otobüs durağı, tren istasyonları vb.) konulacak reklamlar için, 23. ncü maddehükümlerine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden izin alınır.Araçlar üzerinde bulunan reklamlarda üç boyutlu objeler v.b. sürücülerin dikkatini dağıtacakuygulamalar yer alamaz.Toplu taşıma araçları üzerindeki reklam tanıtımları ve özel taşıtlar üzerindeki tanıtımlar içinİstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel TasarımMüdürlüğü’nden izin alınır.KALDIRIM + YOL ÜSTÜ TİCARİ TANITIM TABELALARIMADDE 19: Kaldırım ve yol üstüne reklam-tanıtım tabelası konulamaz.Ancak; Kamu Kurumları ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ihale kapsamına alınanreklam panoları ve Belediye’ce önerilen özel projelerde yer alan tanıtım ve yönlendirme panoları kaldırımve yol üzerlerine Kentsel TasarımMüdürlüğü tarafından izin verilmesi halinde konulabilir.YÖN VE YER GÖSTERİCİ TABELALARMADDE 20: Kaldırım üzerine yerleştirilecek yön ve yer gösterici tabelalar cadde ve sokak isim tabelalarıile birlikte projelendirilerek yer alabilir.Tabelaların sıralanmasında en üstte cadde sokak isimleri, ikinci sırada acil ünitesi olan hastaneler,üçüncü sırada okullar, tarihi ve turistik yerler olarak sıralanmalıdır.Tabela nitelikleri İstanbul Büyükşehir Belediyesinin belirleyeceği standartlarda olacaktır.Sağlık kurumlarının isimlerinin yazıldığı tabela yüzeyinin beyaz, yazının kırmızı renk olması,Okul isimlerinin yazıldığı tabela yüzeyinin sarı, yazının siyah renk olması,Tarihi ve turistik yerlerin isimlerinin yazıldığı tabela yüzeyinin kahverengi, yazının beyaz renkolması,Sokak ve cadde isim tabela direklerinin yüksekliği bulunduğu kottan itibaren max. 3.50m.’dir.Tek direk üzerine tabelaların yerleştirilmesinde yerden olan yükseklik en az 2.25 m’den başlamalıdır.Yön ve yer gösterici tabelaların direkleri özürlü insanların dolaşımını engellemeyecek ve şehirestetiğini bozmayacak şekilde konması esastır.İş ve alışveriş merkezlerinin yoğun olduğu alanlarda, konulacak yerin uygun olması halinde, ikidikme arasına 1.5 mt. uzunluğunda, 25 cm eninde levhaların sıralanması ile (plakalar arasında 5 cmaçıklık olacaktır) oluşan dizayn Büyükşehir Belediyesinin Kentsel TasarımMüdürlüğü’nün onayı ile topluyönlendirme tabelası olarak kullanılabilir.16YUKARIDA BELİRTİLENLERİN DIŞINDAKİ REKLAM ve TANITIM ELEMANLARIMADDE 21: Hava alanı, istasyon, iskele, otogar, stat, salon, eğlence yerleri ve açık hava etkinlikalanlarında kullanılan reklam panoları için 23 ncü madde hükümlerine göre ilgili Belediye’ den izin alınır.Lokanta, kafe vb. işyerleri, yapı mülkiyetleri içinde; girişe yakın bir konumda sundukları hizmetive fiyatlarını gösterir levhayı ilgili belediyesinin izin vermesi halinde koyabilirler.Sinema, tiyatro, müzikhol, diskotek, otel, lokanta, gibi eğlence, dinlenme tesisleri ile kültürtesislerinin yapıları üzerine konacak ışıklı-ışıksız tanıtıcı levhalar için 23 ncü madde hükümlerine göreilgili Belediye’den izin alınır.Kitlesel kamu kullanım binalarının içinde yer alan açık ve kapalı spor tesisleri, eğlence yerleri,çarşılar, pasajlar vb. binaların içinde yapılacak reklam, ilan ve tanıtım elemanları İlçe Belediyesininiznine tabidir.Lazer tekniği ile yapılacak her türlü reklam, ilan, tanıtım ve yönlendirme uygulamaları KentselTasarımMüdürlüğü’nün iznine tabidir.Bu yönetmelikte adı geçmeyen yeni uygulamalara ilişkin kararlar Kentsel Tasarım Müdürlüğütarafından verilir.ÜÇÜNCÜ KISIMGenel İlkelerUYGULAMAYA İLİŞKİN GENEL İLKELERMADDE 22: Reklamlar, ticari tanıtım levhaları ve ilanlarda aşağıda belirtilen genel ilkeler esas alınır.1. Bu yönetmelikte, belirtilen reklam, ticari tanıtım levhaları ve ilanlarda; sağlık yönünden zararlı olanalkollü içki, sigara, genel ahlak kurallarına aykırı görüntüler, korku ve batıl inançları içerecek, toplumunacıma duygularını istismar edecek şekilde, hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve özürlülerle ilgili ifadeler veyagörüntüler kullanılamaz.2. Yönetmelikte belirtilen reklam ve ticari tanıtım levhaları ve ilanlar yürürlükteki mevzuata göre,getirilen kısıtlamalar ile Hükümet, Bakanlıklar veya Milli Güvenlik ve Genel Ahlak yönünden konulanilke ve uygulamalara uymak zorundadır.3. Reklamlar dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhep üzerine dayalı ayrımcılık üzerine kurulamaz. Şiddethareketlerine yol açıcı, destekleyici ve özendirici unsurlar içeremez.4. Bina cepheleri ve elektrik direklerinde kullanılacak olan reklamlar, ticari tanıtıcı levha ve ilanlar;amblem, isim ve grafik anlatımlar dışında, telefon, faks numaraları ile internet adreslerini yazabilir,adreslerini yazamazlar.5. Reklam panoları ve ilan levhalarının ve benzerlerinin taşıyıcı sistem şekilleri yağmur, rüzgar, depremgibi dış etkenlere karşı dayanıklı olacaktır.6. Reklam panosu, tabela ve ilanların asma, bakım ve onarımı reklamı yapan firma tarafındanyapılacaktır. Bu konudaki esaslar İlgili Belediye ile reklamı koyan firma arasında yapılacak bir şartnameile belirlenecektir. Yer tahsisi ve ücretinin tahsili, İlgili Belediyesi’nce yapılacaktır.7. Her bir tabela için ayrı ayrı izin alınır, müracaat izin sayılmaz, izin alınmadan hiçbir suretle reklam vetanıtım uygulaması yapılamaz, bu tür uygulamalar tebligata gerek kalmaksızın Belediye ZabıtaMüdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerce Belediye adına resen kaldırılır veya kaldırtılır. İzniyenilenmeyen, izin şartlarına aykırı olan, bozulan veya tahrip olan ve yeniden izin verilmesi uygun17görülmeyen levha ve reklamlar, yapılacak yazılı uyarıda belirtilen hususların, verilecek süre içinde yerinegetirilmemesi halinde görsel ve çevresel kirliliğe neden olmayacak şekilde İlgili Belediye tarafındankaldırılır ve masrafı (sökme, taşıma, depolama) %20 fazlası ile reklam sahibinden tahsil edilir.8. İzinli Reklam panosu, tanıtıcı tabela ve ilanların bakım ve onarımının yapılmaması durumunda İlgiliBelediye tarafından reklam firması uyarılacaktır. Bakım ve onarımı 15 gün içerisinde yapılmayan tanıtıcıtabela ve levhalar İlgili Belediye’ce kaldırılacak, tüm masraflar (sökme, taşıma, depolama) %20 fazlası ilereklam sahibinden tahsil edilecektir.9. Yılbaşı, bayram gibi özel günler ve arefelerinde bina ve işyerlerinde, süresi 15 günü aşmamak şartı ileışıklı veya ışıksız özel süslemeler ve tanıtım yapılabilir.10. Ticaret birimlerinin tanıtıcı levhaları ve reklam amaçlı tabelaları; Konsolosluklar, EmniyetMüdürlükleri, Valilik ve Kaymakamlıklar, Askeri Alanlar, Okullar, Milli İstihbarat Teşkilatı ve benzerikamuya ait bina cephelerine, çatılarına, bahçe ve bahçe duvarları üzerinde yer alamaz.11. Kentin siluetini bozacak doğal veya tarihi çevrenin algılanmasını engelleyecek şekilde tanıtım vereklam uygulamaları konulamaz.12. Tarihi eser ve tescilli yapılara ve bunları etkileyecek alanlara, binalara reklam uygulamasıkonulamaz.13. Tanıtım, ilan ve reklam elemanları birbirinin görüntüsüne engel olacak şekilde yerleştirilemez.14. Ağaçların üstüne hiçbir şekilde reklam panosu, tabelası ve benzerleri ile bez afişlerin asılmasına izinverilemez.15. Ana arter, yol, meydan ve bulvarlara cephesi olan binaların bahçelerine ve bahçe duvarlarına tanıtımve yönlendirme tabelası konulabilir, reklam tabelası konulamaz.16. Erişme kontrollü yolların (otoyol) güzergah çevresinde karayolları kamulaştırma sınırları içinde vedışında erişme kontrollü karayolu (otoyol) trafiğine etken, hitap eden yerlerde ilan, reklam, tanıtım panosuve benzeri elemanların konulmasına, ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün görüşünü takiben İstanbulBüyükşehir Belediyesince izin verilecektir.17. Tanıtım ve reklam uygulamalarında markalar dışında, yabancı dilde reklam ve tanıtım uygulamasıkonamaz.18. Yeşil alan, park ve benzeri alanlar ile kaldırım ve yol üzerlerinde bulunan büfe ve benzeri ticari satışbirimlerinin üzerinde bulunan tanıtım tabelaları yüksekliği, satış birimi kat yüksekliğinin 1/5 den fazlaolamaz ve her cepheye birden fazla tanıtım tabelası konamaz. Reklam tabelası satış birimine yatay vedikey çıkıntı oluşturacak şekilde konamaz.19. Tanıtım uygulamaları hiçbir şekilde reklam unsuru içeremez.20. Reklam ve tanıtım uygulamaları yatay ve dikeyde çıkıntı oluşturacak şekilde konulamaz.21. Kent estetiği bir bütün olarak değerlendirilir. Kentsel Tasarım Müdürlüğü Kent estiğini olumsuzetkileyen tüm reklam ve tanıtım uygulamalarına müdahale etme hakkına sahiptir.22. Reklam, İlan ve tanıtım elemanlarını koyacak kişi veya kurumlar, tüm emniyet ve güvenliktedbirlerini almakla yükümlüdür. Üçüncü kişilere karşı doğacak zararlardan sorumludur.23. Reklam-tanıtım elemanları için izin verilen yerlerde, Belediyelerce Kentsel Tasarım CepheRehabilitasyonu Projeleri uygulamaya başlanıldığında, izin verilenler proje doğrultusunda uygulamayapacaklardır.24. Kentsel Tasarım Müdürlüğü kent estetiğine katkı sağlayacak her türlü projeyi yapabilir veyayaptırabilir.25. Kentsel Tasarım Müdürlüğü gerekli gördüğü hallerde Başkanlık Onayını almak kaydı ile yeniuygulamalar ihdaz edebilir.26. Uygunluk görüşü verilmesine rağmen, hukuki platformda oluşan haklı gerekçeler göz önündebulundurularak daha önce verilmiş olan onayın iptaline gidilebilir.18DÖRDÜNCÜ KISIMGörevli Mercii ve Denetim YetkisiBİRİNCİ BÖLÜMGörevli Mercii ve İzinİZİN VERME YETKİSİMADDE 23: Bu yönetmelik Hükümleri doğrultusunda;1. Büyükşehir Belediye Başkanlığı; 5216 Sayılı Kanunun 7’nci maddesinin (g) bendindebelirlenen;a) Büyükşehir sınırları dahilindeki kamunun ortak kullanım alanı olan meydan, bulvar, cadde veanayollardaki sabit reklam asma panoları, ilan asma yerleri, elektrik direkleri, büfeler, tercihliyollar, kavşaklara konulan ilan, reklamlarla toplu taşıma araçlarına konan ilan, reklam ve tanıtımelemanlarına,b) Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve anayollara cepheli kamu ve özelmülkiyete konu binalara, bahçe ve bahçe duvarlarına konulacak her türlü reklam ve tanıtımelemanlarına izin vermeye yetkilidir.,2. İlçe ve İlk Kademe Belediye Başkanlıkları; Birinci Maddenin dışında kalan yerlere konulan ilan,reklam ve tanıtım elemanlarına izin vermeye yetkilidir.Ancak, İlçe ve İlk Kademe Belediye Başkanlıkları, kendi sorumluluk alanlarında olsa dahi, İstanbul’ungörünüşünü etkileyen ve ana artere görüntüsü olan ara arter ve sokaklara, özel mülkiyete konu parsellerüzerine, bahçe ve bahçe duvarlarına, boş arsa ve arazilere, bina ön cepheleri, sağır duvarları, kamu kurumve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan arsa ve arazi ile ulaşım hatlarına konulacak reklam ve tanıtımuygulamaları için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün uygunlukgörüşünü almadan izin veremez.YÖNETMELİĞİN UYGULANMASI VE GÖREVLİ MERCİİMADDE 24 : Bu Yönetmeliğin uygulanması için, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda KentselTasarım Müdürlüğü (İlgili Komisyonlar), İlçe ve İlk Kademe Belediye Başkanlıkları’nda ilgili birim(Tasarım Birimleri) yetkilidir.Komisyonlar, Kentsel Tasarım Müdürlüğü bünyesinde Başkanlık Onayı ile görev yapar. Komisyon,Kentsel Tasarım- Zabıta Müdürlüğü –Emlak Müdürlüğü, Trafik ve Gelirler Müdürlüğü personelindenoluşur. Gerekli görülmesi halinde diğer birimler, ilgili İlçe ve İlk Kademe Belediye’leri ile sivil toplumkuruluşlarından katılım ve/veya görüş talep edilebilir.Komisyondaki her bir müdürlük temsilcisi, kent mobilyalarının tip şekil ve niteliğinin belirlenmesiile bu yönetmelik doğrultusunda, ilan, reklam ve tanıtım elemanlarının konulması hususunda, kendikonularında uygulamaya esas görüş verirler. Uygulama Kararı Başkanlık Onayı ile alınır.İlçe ve İlk Kademe Belediye Başkanlıkları bünyesinde oluşturulacak Kentsel Tasarım Birimleri,İlgili Belediye Başkanınca görevlendirilecek uzman personelden oluşur.Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü ile İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri’nin KentselTasarım birimleri koordineli olarak çalışırlar ve yetki alanlarında, İstanbul Büyükşehir BelediyesiKentsel TasarımMüdürlüğünce hazırlanan Reklam İlan ve tanıtım Yönetmeliği’ne uymak zorundadır.19BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELERMadde 25: İlan, reklam ve tanıtım elemanlarını asmak ve dikmek için İlgili Belediyeler’e aşağıdakibelgelerle başvurulması zorunludur.A)BİNA CEPHESİNE KONULACAK TANITIM PANOLARI İÇİN;1- Dilekçe2- Panonun ölçülendirilmiş tasarım örneği3- Tanıtım panosu konulacak bina cephesinin tamamı gözükecek şekilde çekilmiş fotoğrafı ve bufotoğraf üzerine pano yerinin işaretlenmesi4- Kira kontratı veya tapu örneği5- İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı örneğiB)BİNA BAHÇESİNE KONULACAK TANITIM PANOSU İÇİN;1- Dilekçe2- Ölçülendirilmiş tasarım örneği3- Tanıtım panosu konulacak alanın geniş açıdan, 2-3 cepheden çekilmiş fotoğrafları ve bufotoğraflar üzerine pano yerinin işaretlenmesi4- Kira kontratı veya tapu örneği5- 1/1000 ölçekli kadastral sınırları işlenmiş halihazır harita üzerine pano yerinin işaretlenmesi6- İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı örneğiC)BİNA CEPHELERİNE KONULACAK REKLAMLAR İÇİN;1- Dilekçe2- Reklam uygulanacak cephenin 2-3 açıdan çekilmiş fotoğrafları3- Talep edilen reklam uygulamasının, cephenin fotoğrafı üzerine bilgisayar ortamında fotomontajtekniğiyle hazırlanmış hali4- Özel mülkiyete konulacak reklam panoları için mülkiyet sahibinden veya apartmanyönetiminden alınacak noter tasdikli muvafakatname5- Reklam uygulanacak binanın pafta, ada, parsel numaraları ve uygulama yapılacak cepheyüzeyinin alanı6- Müracaatlar mutlaka yetki belgesi almış kişiler tarafından yapılacaktır.D)BİNA ÇATILARINA KONULACAK TANITIM UYGULAMALARI İÇİN;1- Dilekçe2- Ölçülendirilmiş tasarım örneği ve kullanılacak malzemelerin tasarım örneği üzerindegösterilmesi3- Uygulama yapılmadan önceki halini gösterir fotoğraf ve fotoğraf üzerine bilgisayar ortamındafotomontaj tekniğiyle hazırlanmış renkli tasarım örneği.4- Kira kontratı veya tapu örneği5- Taşıyıcı sistemi gösterir statik hesap ve teknik çizimler.6- Sigorta poliçesiE)BEZ AFİŞ UYGULAMALARI İÇİN;1- Dilekçe2- Afiş asılacak binanın fotoğrafı üzerine afiş yerinin işaretlenmesi3- Uygulama süresinin bildirilmesi4- Afiş ebatlarıF)ARAÇLAR İÇİN;1- Dilekçe2- Ruhsat fotokopisi3- Araç üzerinde yapılacak uygulamayı gösterir fotoğraf4- Tasarım ebatları5- Ruhsat sahibi ile tanıtımı yapılacak firma arasındaki bağlantıyı gösterir belge* Daha önce verilmiş kararlar var ise, bunlara ilişkin belge örneği.20İZİN BELGESİMadde 26 : Bu yönetmelik doğrultusunda izin için;İzin verilen firma adı ve adresi, reklam elemanının konulacağı yer, ilan reklam ve tanıtımelemanının şekli, ebatları, cinsi, niteliği ile konma başlangıç ve bitim tarihini içeren onaylı izin belgesiilgili Belediye’ce düzenlenir.İzin belgelerinde bulunan; izin veren Belediyenin ismi, izin tarih ve numarası, izin başlangıç vebitim tarihlerinin, reklam elemanlarının sağ alt köşelerine beyaz zemin üzerine kırmızı harflerle uzaktanokunacak büyüklükte konulması zorunludur.İZİN VERME SÜRESİMADDE 27: Reklam elemanları için izin süresi, bağlı bulunduğu ve takip eden takvim yılısüresince geçerlidir.Tanıtım elemanları ise; tanıtım elemanının bulunduğu güzergahta ilgili Belediyelerce KentselTasarım Cephe Rehabilitasyonu Projeleri uygulamaya başlanılması ve ya verilen izin kriterlerine aykırıuygulama yapıldığının belirlenerek ilgilisine tebliğ edilmesi durumları haricinde süresizdir.Süre bitiminde İlanlar ve izin süresi yenilenmeyen Reklam ve Tanıtım elemanları ilgilisitarafından kaldırılır. Süre bitiminden sonra 15 gün içerisinde kaldırılmayan ilan, reklam ve tanıtımelemanları ilgili belediyesince kaldırılır, masrafı %20 fazlasıyla ilgilisinden tahsil edilir.İKİNCİ BÖLÜMDenetim ve Gözetim YetkisiDENETİM YETKİSİMADDE 28 : Denetim :1- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca;İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki meydanlar, caddeler, bulvarlar ve anayollardabulunan, bu yerlere cepheli yapılar ile bu yerlerde hareket eden her türlü nakil vasıtaları, ilçeBelediyelerinin yetki ve sorumluluk bölgesinde bulunsa dahi İstanbul’un görünüşünü etkileyen her türlüyerler, yapılar ve nakil vasıtaları üzerine tanıtım ve reklam amacıyla, çizilerek, yapıştırılarak yapılanresimler, asılmak veya dikilmek suretiyle konan (her türlü panolar, reklam kuleleri, boyalı reklamlar,elektrikli gösteriler, dükkan vitrinleri, araç üstü reklamlar, gökyüzüne yazılan reklamlar vb.) her türlü ilan,reklam ve tanıtım uygulamaları denetlenir.Reklam ve Tanıtım elemanları için izin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kentsel TasarımMüdürlüğünce verilir. Reklam ve tanıtım elemanlarının, izinli olup olmadıkları, izinli olanların verilenkarara uygun konulup konulmadığı; Kentsel TasarımMüdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü tarafından denetlenir.Vergi Denetimi Gelirler Müdürlüğü tarafından yürütülür.21Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nden izin alınmadan konulan İlan, reklam ve tanıtım uygulamaları ileİstanbul’un estetiğini olumsuz etkileyen unsurların Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nce tespit edilmesihalinde tebligata gerek kalmaksızın Zabıta Müdürlüğü tarafından kaldırılır.2- İlçe ve İlk Kademe Belediye Başkanlıklarınca;İlçe bütünlüğü içinde denetim yapılır. İlçe Belediye Başkanlıkları’nda izin ile teknik ve estetikyönden denetim İmar Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, ve ya Başkanlıkça denetim yetkisi verilenMüdürlüklerce yapılır.Vergi denetimi Hesap İşleri Müdürlüğü elemanlarınca yürütülür.Bu Yönetmelik Hükümlerine aykırı veya izinsiz konan ilan, reklam ve tanıtım birimlerinceBüyükşehir Belediyesi ve İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri denetim elemanlarınca tespit edildiğindeİstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel TasarımMüdürlüğü’ne bildirilir, Kentsel TasarımMüdürlüğü’nüngörüşü doğrultusunda ilgili Belediyesine bağlı denetim birimlerince kaldırılır.İZİNSİZ KONAN İLAN, REKLAM VE TANITIM ELEMANLARIMADDE 29 : Bu Yönetmelik Hükümlerine aykırı veya izinsiz konan ilan, reklam ve tanıtım elemanları;1- Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollara cephesibulunan arsalar ile yapıların cepheleri, çatıları, bahçe ve bahçe duvarları üzerinde bulunuyorsa 5216 sayılıkanunun 7. maddesi, 5393 sayılı kanunun 15/n maddesi, 775 sayılı kanunun 18 nci maddeleri ve ilgilimevzuat gereğince Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılır.2- Büyükşehir Belediyesinin yetki alanı dışındaki ara arter ve sokaklarda bulunan her türlü yapılarakonulanlara, ilgili kanun hükümleri doğrultusunda işlem yapılarak, İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri veyaBüyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılır.3- Uyarılara rağmen uygulama esaslarında değişikliğe gitmeyen firmalar hakkında 1 yıl süre ilereklam faaliyetlerinden men cezası verilebilir.4- Bu ilan reklam ve tanıtım elemanlarını koyanlar için,Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuathükümleri doğrultusunda işlem yapılması için gerekli mercilere müracaat edilir.22BEŞİNCİ KISIMSon HükümlerY Ü R Ü R L ÜKMADDE 30: Bu Yönetmelik İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmesini müteakip,yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, bu konuyla ilgi tüm onay ve yönetmelikleryürürlükten kalkar.Y Ü R Ü T M EMADDE 31: Bu yönetmeliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.GEÇİCİ MADDE 1: Bu yönetmeliğin yayın tarihinden önce ruhsat alınmış tanıtım amaçlı pano veyatabelalar ile yönetmeliğe aykırı olan pano, levha, tabela ve reklam kuleleri vb. yönetmelik yayımtarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde yönetmeliğe uygun hale getirilir. Yönetmeliğe uygun halegetirilemeyen pano, levha, tabela ve reklam kuleleri vb. ilgili belediyesince kaldırılır.Diğer Başlıklar


Copyright 2011. Tüm Hakları Tuncay Öztaş'a aittir.