Bilmeniz Gerekenler

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLÂM, İLAN VE TANITIM ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLÂM, İLAN VE TANITIM ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin, 08.01.2013 tarih ve 14 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 00.00.YM.25/R.04/1.17

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç Kapsam ve Yasal Dayanak

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönetmelik Antalya Büyükşehir Belediyesi, sınır ve mücavir alanları içerisinde; ilan, reklam ve tanıtım amacıyla konulan pano, tanıtıcı levha ve benzerlerinin yol açtığı görüntü kirliliğini ortadan kaldırarak, kent estetiğine katkıda bulunmayı; reklam asma ve ticari tabela kullanımını düzenlemeyi ve bu işleri yapan gerçek veya tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esasları belirlemeyi amaçlar.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin yetki, görev ve sorumluluk alanları ile mücavir alanları kapsar.

Yasal Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.

(2) Bu yönetmeliğin uygulanmasında; 1608 sayılı Belediye Cezalarına İlişkin Kanun, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2863–3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 634 Sayılı Kat Mülkiyet Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Türk Ceza Kanunu ve bu kanunlarla ilgili uygulama yönetmelikleri ile diğer ilgili mevzuat hükümlerinin Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yetki, görev ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri esas alınacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar

Reklam uygulamalarına ilişkin tanımlar

MADDE 4 - (1)

a) Reklam panosu: Belirli bir süreyle sınırlı olmak üzere, bir malın, hizmetin, markanın, sektörün, mal veya hizmet sunan gerçek veya tüzel kişinin ticari amaçla tanıtımının, yazılı ve/veya görsel mesajların yer aldığı, değişik şekil ve ebatlarda ışıklı veya ışıksız teşhir üniteleridir.

b) Tanıtım levhası/tabelası: Üzerinde tanıtım niteliği taşıyan (kişi, kurum ve sektör ile ilgili bilgi veren) yazılı ve/veya görsel mesajların yer aldığı, değişik şekil ve ebatlarda ışıklı veya ışıksız teşhir üniteleridir.

İlgili belediyesi sınırı ve mücavir alanları içerisinde yer alan ticari amaçlı iş yerlerinin adlarını, işaretlerini ve duyurularını içeren tabelalar, “Ticari Tanıtım” tabelaları olarak adlandırılır. Ticari tanıtım tabelaları şunlardır:

1) Tek ticari tanıtım tabelaları: Bir binanın yol, meydan ve diğer ortak kamu kullanım alanlarına açılan tüm dış cephelerinde yer alan işyerleri için ya da bina tek bir iş yerine ait ise, bu işyerinin tanıtımını yapmak için kullanılan ışıksız veya ışıklı ticari tabelalardır.

2) Toplu ticari tanıtım tabelaları: Bir binada birden çok ticari amaçlı işyerinin bulunması halinde, bu işyerlerinin tümünün adlarını ve işaretlerini tanıtmak amacıyla kullanılan tabelalardır.

3) Kaldırım ve yol üstü tanıtım tabelaları: Kaldırım ve yol üstlerinde ya da buralarda yer alan ve ticari amaçlı işyerlerinin işaretlerini ve duyurularını içeren ışıksız veya ışıklı ticari tabelalardır.

4) Toplu bölge tanıtım tabelaları: Kentin çeşitli bölgelerinde bulunan ticari veya Turizmle ilgili işyeri ve tesislerin toplu olarak tanıtıldığı tabelalardır. Bu tabelalar dışında bir tek işyeri veya tesis için tabela asılmaz.

c) Bilgilendirme levhaları: Meydan, cadde, sokak, bölge, alan ve tarihi turistik yerlerin ve kamu kurumlarının adlarını belirtir yer ve yön gösteren levhalar; kent içi açık alanlarda yapılan teknik altyapı bakım, onarım, yenileme ve tesis uygulamaları sırasında, trafik emniyeti ve can güvenliği açısından, çalışmayı yapan kuruluş tarafından kullanılan ışıklı veya ışıksız teknik alt yapı bilgilendirme ve uyarı levhaları, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği uyarınca her inşaatta bulundurulması zorunlu olan inşaata ait bilgilendirme tabelaları vb. tabelalardır.

Reklam alanlarına ilişkin tanımlar

MADDE 5 - (1)

a) Kentsel kullanım alanları: Konut, ticaret, sanayi, konut dışı kentsel çalışma alanları (akaryakıt ve LPG Servis, lokanta, depolama alanları, plaj alanları, ), çocuk bahçeleri ve oyun alanları, turizm alanları, sosyal tesis alanları (PTT, karakol, kültürel tesisler, belediye hizmet alanları, danışma ofisleri, kamu hizmeti gören vakıf ve meslek odalarına ait sosyal ve hizmet binalarının yer alacağı alanlar), kentsel ve bölgesel spor alanları (stadyum, hipodrom, spor sahaları vb.), kamu kurumu alanları, sit alanları, yeşil alanlar, özel işlevlere ayrılmış yeşil alanlar (fuar, lunapark, festival alanları, hayvanat ve botanik bahçeleri, kültür park vb.), kentsel teknik alt yapı alanları (elektrik, hava gazı, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve her türlü ulaştırma, haberleşme ve arıtım gibi servislerin temini için yapılan tesisler ile açık ve kapalı otopark kullanımlarının yer aldığı alanlar), pazar yerleri, iskele, hal, eğlence yerleri vb. alanlardır.

b) Reklam uygulama yerleri: Bina cephesi, Bina sağır duvarı, bina teras, çatı, korkuluk ve balkonları, bina bahçesi, boş alanlar ve arsalar, inşaat alanları, metruk ve inşaat halindeki binalar, açık alanlar, alt ve üst geçitler, şehir mobilyaları (duraklar, kiosk vb.), aydınlatma direkleri, karayolu, kaldırım ve yol üstü, araç üzerleri (kara, hava ve deniz araçları), büfeler, ATM kabini, bilgi bankaları, geçici reklam vb. yerlerdir.

1) Bina dış cepheleri: Binaların yol, meydan ve diğer ortak kamu kullanım alanlarına açılan tüm dış cepheleridir.

2) Bina sağır duvarları: Binaların penceresiz ve açılışsız duvarlarıdır.

3) Bina teras, çatı, korkuluk ve balkonları: Tabii zeminden en fazla 1 metre yüksekliğe kadar tertiplenen katlarda bahçe kullanımı içinde, diğer katlarda düz çatı niteliğindeki kullanılabilir tavan döşemesi üzerinde, üstleri açık olarak tertiplenen müşterek veya bağımsız bölüme bağlı olarak kullanılabilen alanlar olan teras; bina en son katı üzerinde düz ya da eğik olarak inşa edilmiş çatılar; zemin kat dışındaki tüm katlarda, cephe hattı dışında ve/veya içinde açık çıkma ve/veya gömme niteliğindeki açık kullanım alanları olan balkonlar ile balkon, kat ve çatı teraslarında koruma elemanı olarak yapılan korkuluklardır.

4) Bina Bahçesi: Binanın bulunduğu arsanın yol, meydan ve diğer ortak kamu kullanım alanlarına bakan bina oturumu dışında kalan mülkiyete konu alandır.

5) Boş alan ve arsalar ile inşaat alanları, metruk ve inşaat halindeki binalar: İnşaat alanı, açık depo veya ardiye, açık alanlı imalathane ve benzeri biçimlerde kullanılan ya da tümüyle boş tutulan alan ve arsalar ile yıkılmaya yüz tutmuş, hiçbir kimse tarafından kullanılmayan metruk binalar ve çevresindeki paravan sistemi ile iskele yüzeyi reklam alanı olarak kullanılabilen inşaatlardır.

6) Açık alanlar: Meydan, yeşil alanlar, özel işlevlere ayrılmış yeşil alanlar (fuar, lunapark, festival alanları, hayvanat ve botanik bahçeleri, kültür park vb. alanlar ile pazar yerleri, açık otoparklar ve benzeri ortak kamu kullanım alanları alanlardır.

7) Alt ve üst geçitler: Yayalar ve taşıtlar tarafından kullanılan yollar üzerinde yapılmış geçitlerdir.

8) Şehir mobilyaları: Toplu taşım durakları, kiosk, bank, vb. sanatsal ve görsel niteliği ile kent estetiğine katkı veren kent materyallerdir.

9) Aydınlatma direkleri: Aydınlatma amaçlı kullanılan direk yüzey ve direk aralarıdır.

10) Karayolu, kaldırım ve yol üstü : Kamuya ait yol ve kaldırımlardır.

11) Araç üzerleri: Kara, hava ve deniz’de işleyen; şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Otobüs, Tren, Tramvay, Metro, Vapur vb. gibi toplu taşım araçları ile Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun görülen özel araçlardır.

12) Büfeler, ATM kabini, bilgi bankaları: Kent içerisinde; kamuya açık alanlarda yer alan satış ve bilgi amaçlı ünitelerdir.

13) Geçici reklam: Sabit olmayan ve gezici olarak yapılan ya da geçici bir süre ile yapılmasına izin verilen reklamlardır.

Reklam uygulama elemanlarına ilişkin tanımlar

MADDE 6 - (1)

a) Totem: Bir veya daha fazla destekleyici ya da direkle binadan bağımsız bir alanda yere sabitlenmiş reklam panolarıdır.

b) Led totem: Açık alanlarda kullanılan uzun mesafeden görülmesi istenen Led ışıklı, ayaklı tabelalardır.

c) Tabelalar: Eşit ölçülere sahip iki panonun, aralarındaki iç açı 90 dereceyi aşmayacak şekilde “A” formunda birleştirilmesiyle oluşan çift taraflı tabelalardır.

ç) Işıklı panolar, levhalar, tabelalar: Ürün içinde yer alan floresan, neon, led vb. aydınlatma araçları ile dahili aydınlatma sağlanan ya da ışıksız üretildiği halde yakınına monte edilen projektör vb. harici ışık kaynakları kullanılarak dışarıdan aydınlatma ile kullanılan reklam panolarıdır.

d) Hareketli ve yanıp sönebilen reklamlar: Hareket edebilen, hareketli parçalar içeren, mesajını değiştirebilen, yanıp sönebilen bir mesajı ya da yanıp sönebilen hareketli bir çerçevesi olan reklam elemanlarıdır.

e) Çift taraflı panolar: Her iki yüzü de kullanılabilen çift taraflı reklam panolarıdır.

f) Çok yüzlü panolar: Üç veya daha fazla cephesi bulunan reklam elemanlarıdır.

g) Kutu harfler: Ayrı ayrı monte edilebilen harf ve sayılardan oluşan reklam birimleridir.

ğ) Billboard, bigboard, megaboard: Reklam alanı 4,5m²’den büyük olan ve üçüncü şahısların reklam ihtiyaçlarında kullanılmak üzere belirli bölgelerde konumlandırılan reklam üniteleri billboard, reklam alanları daha da büyük olanları bigboard veya megabord olarak adlandırılan reklam elemanlarıdır.

h) Raket, CLP: Billboardlardan daha küçük reklam alanına sahip, üçüncü şahısların reklam alanları için çoğunlukla kaldırım vb. yerler üzerine monte edilmiş kısa ayaklı reklam üniteleridir.

ı) Poster panel: Standart ebatlarda posterlerin üzerinde sergilendiği teşhir üniteleridir.

i) Led ekran: Led lambalar kullanılarak oluşturulmuş matris alan üzerinde grafik tabanlı sistemler olup, reklâm, TV, afet vb. durumlar için bilgilendirme ekranlarıdır.

j) Neon reklamlar: Dekoratif neon ışıkları kullanılarak yapılan reklam uygulamalarıdır.

k) Cam grafikleri: Pencerelerin iç ya da dış yüzeylerine sabitlenmiş cam grafikler ya da direkt cam yüzeylerin boyanması ile oluşturulmuş, binanın dışından görülebilen reklam uygulamalarıdır.

l) Yer grafikleri: Kamuya açık alanlar ile bina girişleri, süpermarketler, alışveriş merkezleri vb. yerlerde özel malzemeler kullanılarak zemine uygulanan reklam ve tanıtım uygulamalarıdır.

m) Stand, Display,P.O.P: Ürün sunumu, teşhiri, sergilenmesi için tasarlanan reklam üniteleridir.

n) Köpük reklamlar: Strafor malzemenin şekillendirilmesi ve boyanması yöntemiyle oluşturulan dekoratif reklam elemanlarıdır.

o) Bayrak-flama: Resmi kurumların, işletmelerin, eğitim kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve hizmet kurumlarının resmi/kurumsal tasarımlarını taşıyan ögelerinin bulunduğu elemanlardır.

ö) Bez-PVC Afiş: Çeşitli baskı ve boyama teknikleri kullanılarak tasarlanan bez, pvc, vinil vb. üzerine baskılı ve geçici kullanıma uygun ilan ve reklam elemanlarıdır.

p) Işıksız levhalar: Sac, pvc vb. malzeme üzerine naturel olarak yapılan tanıtım tabelalarıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulamaya Esas Hükümler

Genel hükümler

MADDE 7 - (1) Reklâmlar, ticari tanıtım levhaları ve ilanlarda aşağıda belirtilen genel ilkeler esas alınır.

(2) Bu yönetmelikte belirtilen reklâm, ticari tanıtım levhaları ve ilanlarda; sağlık yönünden zararlı olan alkollü içki, sigara, korku ve batıl inançları içerecek; toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve özürlülerle ilgili ifadeler veya görüntüler kullanılamaz.

(3) Halk sağlığını tehdit eden ve toplumun genel ahlak ve kültürel değerlerine aykırı reklamlar asılamaz, yayınlanamaz ve dağıtılamaz.

(4) Yönetmelikte belirtilen reklâm ve ticari tanıtım levhaları ve ilanlar yürürlükteki mevzuata göre getirilen kısıtlamalar ile Hükümet, Bakanlıklar veya Milli Güvenlik ve genel ahlak yönünden konulan ilke ve uygulamalara uymak zorundadır.

(5) Reklâmlar dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhep üzerine dayalı ayrımcılık üzerine kurulamaz. Şiddet hareketlerine yol açıcı, destekleyici ve özendirici unsurlar içeremez.

(6) Reklâm panoları ve ilan levhalarının ve benzerlerinin taşıyıcı sistem şekilleri yağmur, rüzgâr gibi dış etkenlere karşı dayanıklı olacaktır.

(7) Reklâm panosu, tabela ve ilanların asma, bakım ve onarımı, reklâmı yapan firma tarafından yapılacaktır. Bu konudaki esaslar ilgili Belediyesi ile reklâmı koyan firma arasında yapılacak bir şartname ile belirlenecektir.

(8) Verilen reklamın görselliğini engellemeyecek şekilde, reklam panosunun herhangi bir yerine asılış tarihi ile reklamı yapan firmanın adı adresi ve telefon numarası yazılması zorunludur.

(9) Her bir levha için ayrı izin alınır. İzni yenilenmeyen, izin şartlarına aykırı olan, bozulan veya tahrip olan ve yeniden izin verilmesi uygun görülmeyen levhalar, yapılacak yazılı uyarıyı takiben, yazılı uyarıda belirtilen hususların verilecek süre içinde yerine getirilmemesi halinde görsel ve çevresel kirliliğe neden olmayacak şekilde ilgili Belediyesi tarafından kaldırılacaktır.

(10) Reklâm panosu, tanıtıcı tabela ve ilanların bakım ve onarımının yapılmaması durumunda Büyükşehir Belediyesi tarafından reklâm firması uyarılacaktır. Bakım ve onarımı 15 gün içerisinde yapılmayan tanıtıcı tabela ve levhalar, ilgili Belediyesince kaldırılacak, tüm masraflar (sökme, taşıma, depolama) % 20 fazlası ile reklâm sahibinden tahsil edilecektir.

(11) Ticaret birimlerinin tanıtıcı levhaları ve reklâm amaçlı tabelaları kamu mekânları üzerinde yer alamaz.

(12) Kentin silüetini bozacak doğal ve tarihi çevrenin algılanmasını engelleyecek şekilde reklâm konulamaz.

(13) Koruma amaçlı bölgeler ve sit alanlarına reklâm panoları konulamaz. Ancak Konulacak tanıtıcı levhaların ebat ve niteliğinde Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu kararları doğrultusunda görüş alınarak izin verilebilir.

(14) Kapı girişlerinde boşluk ve geçiş koridorlarında yerden itibaren yüksekliği 2.5 metrenin altında hiçbir pano, levha, tabela asılamaz ve konulamaz.

(15) Tanıtım, ilan ve reklâm elemanları birbirinin görüntüsüne engel olacak şekilde yerleştirilemez.

(16) Ağaçların üstüne hiçbir şekilde reklâm panosu, tabelası ve benzerleri ile bez afişlerin asılmasına izin verilemez.

(17) Erişme kontrollü yolların (otoyol) güzergâh çevresinde, karayolları kamulaştırma sınırları içinde ve dışında erişme kontrollü karayolu (otoyol) trafiğine etken, hitap eden yerlerde ilan, reklâm, tanıtım vb. elemanları ilgili karayolları bölge müdürlüğünün görüşü alınmadan konulmasına izin verilemez.

(18) Duvara monte edilen tente ve gölgeliklerin sadece saçakları üzerinde 25 cm geçmemek kaydıyla reklam ve ticari tanıtıma ifade ve görüntü yer alabilir. Duvara monte edilmeyen tente ve gölgelikler üzerinde reklam ve ticari tanıtıma yönelik ifade ve görüntü yer alabilir.

(19) Yılbaşı, bayram gibi özel günler ve arifelerinde bina ve işyerleri süresi 15 günü (yılbaşı öncesi bir hafta, sonrası bir hafta şeklinde olmak üzere) aşmamak şartı ile ışıklı veya ışıksız özel süslemeler ve tanıtım yapabilir.

(20) Bez afişleri asmak Madde 20’de belirtilenlerin dışında yasaktır. Asılması halinde ilgili belediye zabıtasınca kaldırılıp cezai işlem uygulanır.

(21) Sabit Reklâm Asma Panoları, düzenlenmiş yeşil alanların(yol orta refüjleri hariç) içine ve önüne, tarihi eser ve yapıların, heykel ve sanat eserlerinin, Kamu kuruluşlarına ait binaların, Kavşaklarda orta refüjlere hiçbir şekilde reklâm panosu konamaz. Kavşak kenarlarına sürücü ve yayaların yol ve araç görüşlerini kapatmayacak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde Büyükşehir Belediyesinin belirlediği noktalara sabit reklâm asma panoları konulabilir. Panolar hiçbir şekilde deniz ve manzara görüşünü kapatamazlar. Sabit reklâm asma panoları, Büyükşehir Belediyesinin belirlediği yerler dışında hiçbir yere konamazlar.

Bina cephesi uygulamaları

MADDE 8 - (1) Uygulamanın yapıldığı binanın kullanımına göre cephe uygulamaları farklı şekil ve ölçülerde yapılırlar.

(2) Ticaret ve Konut Alanlarında;

a)Zemin kat ve yüksek zemin kat üzerindeki katlarda bulunan iş yerleri için bina cephesinde tek ticari tanıtım tabelası konulamaz.

b)Zemin kat ve yüksek zemin kat üzerinde bulunan tüm işyerlerinin ticari tanıtım tabelaları, toplu ticari tanıtım tabelası olarak; bina ön cephelerinde bina girişlerine yakın yerlerde, bina girişleri yakınında yapılamaması halinde İlgili Belediyesinin bina cephesinde uygun göreceği yerde ya da mimari projesinde gösterilmesi halinde projesine uygun olarak yapılırlar. Toplu tanıtım tabelalarıbinadaki iş yerlerinin kat sırasına göre düzenlenir.

Binaların ruhsatlı projelerinde tanıtım tabela yerleri belirtilmiş ise yönetmeliğe aykırı olmamak suretiyle projesinde gösterilen yerlere konur.

c)Binanın tek bir iş yeri olması halindeışıksız veya ışıklı tek ticari tanıtım tabelalarıbina cephesinin(birden fazla cephesi olan işyerlerinde her bir cephe için)%10 ‘dan fazlasını kaplayamaz. Ancak ürün kampanyası, duyuru, ilan vb. gibi belirli bir süre için geçici malzeme ile yapılacak giydirme, ilan ve reklamlar  için projesinin sunulması halinde; ilgili Belediyesince uygun görülecek şekil ve sürelerde bu oran arttırılabilir.

ç)Zemin kat ve yüksek zemin katta yer alan işyerlerinin tanıtım tabelalarıişyeri cephe alanının (birden fazla cephesi olan işyerlerinde her bir cephe için)%15’den fazlasını kaplayamaz, yüksekliği 0.70 m’yi geçemez, yerden yüksekliği en az 2.50 metre olur.

Yan yana birden fazla ticari birim bulunması durumda birimlerin tanıtıcı levhalarının yatay çizgilerinde uyum aranır.Bağımsız bölümü geçmemek, geçişi engellemeyecek şekilde ve eni maksimum 0.50 metre olmak kaydıyla ilgili Belediyesinin onayını alarak düşey reklam panosu yapılabilir.

Tanıtım tabelası dışında, ticari niteliği bulunan marka, unvan, logo vb gibi tanıtım amaçlı; vitrin camına içerden veya dışarıdan yapıştırma herhangi bir yazı, resim ve işaret, bu %15‟lik oranın içerisinde sayılır. Ancak ürün kampanyası, ilan vb. gibi belirli bir süre için yapılacak duyurular için projesinin sunulması halinde; İlgili Belediyesince uygun görülecek şekil ve sürelerde bu oran arttırılabilir.

Zemin katlarda yer alıp asma katı bulunan dükkanlarda panolar yukarıdaki koşullara koşula uymak kaydıyla; asma kat ile zemin kat arasındaki genişliği ortalayarak ya da düşey olarak ilgili belediyesinin onayı ile yapılabilir.

d)PORTİK (Arkat) kolonları arası tanıtım levhalarının yatay çizgilerinde uyum aranır. Kolon aralarına birden fazla tanıtım levhası konamaz, kolon yüzeylerine hiçbir şekilde levha asılamaz, yapıştırılamaz. Kaldırımlarla arkat zemini arası 0.70 m.‟den fazla kot farkı olan binalarda kolonlar arası tanıtım levhası konamaz. Her binanın arkat tabanından 2.50 metre yükseklikte başlayan maksimum bir metre yüksekliğinde tanıtım levhası konulabilir. Arkat mesafesi içinde birden fazla işyeri cephesi olması durumunda her işyeri için arkata olan cephesi oranında tanıtım levhası konabilir. Arkat tabelaları % 15 oranının hesabında dikkate alınmaz.

e)Bina dış cephesine dik ya da açılı şekilde çıkıntılı olarak yapılacak tanıtım tabelaları tehlike arz etmeyecek, başka tanıtım tabelasının görüşünü engellemeyecek ve çevre sülietini etkilemeyecek biçimde statik raporu ile birlikte ancak ilgili Belediyesi’nin izni ile yapılabilirler.

(3)Alışveriş Merkezleri: MimariProjesinde gösterildiği şekliyle uygulama yapılır. Projesinde olmaması durumunda gerek dış cephesinde gerekse iç mekan cephelerinde uygulanacak tanıtım ve reklam tabelalarının büyüklüğü ve şeklineAntalya Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanları Uygulama Komisyonu’nun görüşü alınarak; Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimi tarafından izin verilir.

(4)Akaryakıt ve Servis istasyonları:

a)Kanopi alımlarında kurumun logosu ve isminden başka ibare yer alamaz.

 

b)İdari bina tanıtım tabelası uygulamasında, yönetmeliğin ticarive konut alanlarında binanın tek bir işyeri olması fıkrasındaki koşullara uyulacaktır.

(5)Özel Eğitim tesisleri ve Özel Sağlık Kuruluşları: Binanıntamamı tek bir eğitim (Özel okul, dershane vb.) ile özel sağlık kuruluşlarına ait binalarda her bir cephe yüzey metrekaresinin %10’unu geçmeyecek şekilde ışıksız veya ışıklı, sadece kurumun logosunun ve isminin yer aldığı tanıtım panosu Antalya Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklâmve Tanıtım Elemanları Uygulama Komisyonu’nun görüşü alınarak; ilgili belediyesinceizin verildikten sonrauygulanabilir.

(6)Turizm Yapıları:Cephe yüzeyinin :%5’ini geçmeyecek şekilde ışıklı-ışıksız yatay ve/veya düşey şekilde; Mimari projesinde varsa buna uygun olarak; yok ise malzemesinin de belirtildiği projesi ve/veya görselleri hazırlanarak Antalya Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanları Uygulama Komisyonu’nun görüşü alınarak; ilgili Belediyesince onaylandıktan sonra yapılabilirler.

(7)Sanayi Alanları:Sanayi tesislerinin cephelerinde yer alacak tanıtıcı levhalar, konulacak işyerinin cephe alanının % 20’sini geçemez. Levhalar ışıklı olabilir. Firmanın amblemi veya logosunun kapladığı alan bu oran içindedir.

(8)Sinema, Tiyatro, Gazino vb eğlence yerleri:Özelliklerine göre ilgili Belediyesince uygun bulunan şekil ve büyüklükte tabela uygulaması yapılabilir.Ayrıca İlgili belediyeden özel izin alma koşulu ile bina cephesinden taşan ışıklı tabela kullanabilirler.

Bina sağır duvarı

MADDE 9 - (1) Bina sağır duvarlarını, bina sahipleri; ilgili belediyesinden izin almak koşulu ile reklâm alanı olarak düzenlemek ve kiraya vermekte serbesttirler. Reklam alanı olarak kullanılacak sağır duvarlarda uygulanacak reklam, reklam sahibinin adını ve amblemini taşıyan ve plastik sanat yapıtı değeri taşıyan bir duvar grafik ve resmini içerir.

(2) Uygulanacak reklâmın vaziyet planı; Çevredeki yapılaşmayı gösterir görünüşleri, reklâmın görüntüleri ile iki ya da üç boyutlu tasarımları sunulduktan sonra; Antalya Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklâm ve Tanıtım Elemanları Uygulama Komisyonu’nun görüşü alınarak; ilgili Belediyesi tarafından izin verilir.

(3) Bina sahipleri sağır duvarlarını reklâm alanı olarak kullanmadıkları takdirde, ilgili Belediyesinin öngördüğü şekilde görsel kirlilik yaratmayacak bir biçimde düzenlemekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini yerine getirmezler ise düzenleme ilgili belediyesi tarafından yapılır ve masrafları reklamı yapan firma veya bina sahiplerinden %20 fazlasıyla tahsil edilir.

(4) Duvar reklamları kentsel görünümü zenginleştirecek, grafik ve sanatsal değeri olan duvar resmi niteliğinde olmak, grafik ve reklamın ana temaları dışındaki ayrıntılara yer vermek zorundadır. Ad ve amblem duvar reklamının en fazla %30’unu kapsayabilir.

(5) Sağır duvar reklamlarının kullanım süreleri 1 yılı geçemez. Talep ve uygunluk halinde ilgili belediyesi tarafından yeniden izin verilebilir. Süre sonunda reklamı yapan firma tarafından reklam kaldırılarak; diğer cephelere uygun olarak boyaması yapılır. Aksi takdirde reklamı yapan veya yaptıran firma ile bina sahipleri sorumlu olacaktır.

(6) Bir sağır duvara aynı anda birden fazla reklam konamaz.

(7) Sağır duvarın bir bölümünün reklam alanı olarak kullanılması halinde kalan bölümünün reklam zeminine uygun olarak boyanması zorunludur.

(8) Duvar reklâmları ön cepheye dönemez. Pencere ve diğer boşluklar bulunan cepheler duvar reklâm alanı olarak kullanılamaz.

(9) Duvar reklâmları dış koşullara dayanıklı malzeme ile yapılmalıdır.

Bina teras-çatı ve balkonları

MADDE10-(1)Bina teras ve balkonlarına ilgili Belediyesinin izni olmadan, belirleyeceği büyüklük ve şekil dışında reklam tabelası ve panosu konamaz.

(2)Bina çatılarına, o binada faaliyette bulunsun ya da bulunmasın hiçbir kimse, bina yüksekliğini arttıracak biçimde ve çevresindeki binaların görüşünü engelleyecek şekilde reklâm tabelası veya panosu koyamaz. Ancak; Sanayi Yapıları, Özeleğitim ve sağlık kurumlarıile Turizm Yapıları, Alışveriş Merkezleri  ilgili Belediyesinden izin almak koşulu ile kendi binasının çatısına tanıtım levhası koyabilir. Kurumun tanıtıcı logosunu taşıyacak ışıklı-ışıksız sabit-hareketli çatı reklamı için yapıda kullanılan malzemenin özellikleri, elektrik tesisatı ve statik projeleri ile birlikte, değişik açıdan mevcut durumun görüntüleri, yapının çatı katı rölevesi, önerilen reklamın cepheyle birlikte iki ya da üç boyutlu tasarımı ve yapının çevresindeki mekansal özellikleri belirten krokiyle başvurularak; Antalya Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanları Uygulama Komisyonu’nun görüşü alınarak; ilgili Belediyesi’nden alınacak izinden sonra tesis edilebilirler.

a)Sanayi tesisinin çatısında yalnızca bir reklam ve tanıtıcı pano bulunabilir. Tesisin çatısına konulacak pano yüksekliği en fazla 2.00m olabilir. Ve pano boyu tesis cephesinin %30’undan büyük olamaz. Binada birden fazla birim bulunması halinde bu pano birimler arasında eşit şekilde kullanılır.

b)Turizm yapılarında;  4 kata kadar olanlarda çatı tanıtım panolarının en üst seviyesi bina teras ve çatı döşemesinden maksimum 1.5 metre yüksekte bulunabilir vepano boyu yapı cephesinin maksimum %20’sine sahip olabilir. 4 katın üzerindeki yapılarda çatıtanıtım panolarının en üst seviyesi bina teras ve çatı döşemesinden maksimum 2.50metre yüksekte bulunabilir ve pano boyu yapı cephesinin maksimum %30’una sahip olabilir.

c)Özel sağlık ve Eğitim Yapılarında;Binanın tamamı tek bir kurum tarafından kullanılması durumunda ilgili belediyesi tarafından izin verilir. Tesisin çatısına konulacak pano yüksekliği en fazla 2.00m olabilir. Ve pano boyu tesis cephesinin %40’ından büyük olamaz.

ç)Alışveriş Merkezlerinde; Sadece merkezin kendi isim ve logoları olması şartıyla izin verilirler. Mimari projesinde gösterilmişse projesine uygun olarak; gösterilmemişse,  şekil ve büyüklüğüne Antalya Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanları Uygulama Komisyonu’nun görüşü alınarak; Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından izin verilir.

Bina bahçesi

MADDE 11 - (1) Bahçeli nizam yapılarda bulunan ticaret birimleri kendi parsel sınırları içine ilgili Belediyesinin izni ile ayaklı veya ayaksız tanıtım ve reklam tabelası koyabilirler.

(2) Bina bahçesine tanıtım ve reklam tabelası konulması ile ilgili genel hükümler şunlardır:

a) Bir yapıda birden fazla işyeri bulunması durumunda her işyerine yer ayrılmak koşulu ile tüm işyerlerini gösteren bir adet toplu tanıtım tabelası oluşturulabilir.

b) Bu panolarda sadece parsel içindeki ticaret birimlerine ait reklamlar bulunabilir.

c) İlgili Belediyesince izin verilir. Müracaat dilekçesi ekinde reklam tabelasının detay projesi ile birlikte site veya apartman yöneticisinden izin belgesi istenir.

ç) Basılı malzeme yapıştırmak suretiyle kullanılabileceği gibi ışıklı olarak da kullanılabilir.

d) Panoların üzerindeki ticari duyuruların bozulması, yırtılması ve duyuru süresinin dolması neticesinde işlevini yitirmesi ya da boş kalması halinde yüzleri beyaz kağıtla örtülecektir. Bu husus kiracı tarafından yerine getirilecek, getirilmediği takdirde ilgili Belediyece cezai işlem yapılarak, kiracıdan tahsil edilecektir.

e)Binanın tek işletmeye ait olması durumunda; bina ön bahçe duvarı tanıtım panosu olarak kullanılabilir.

(3)Konut alanlarında bahçede tanıtım ve reklam tabelası konulamaz.

(4)Yol kenarlarında yer alan sabit reklâm asma panolarında yanıp sönen ışıklar kullanılamaz. Kırmızı, sarı ve yeşil ışıklarla veya bu renkteki ışık yansıtıcı cisimlerle düzenleme yapılamaz.

(5) Ticaret alanlarında; Ayaklı Toplu tanıtım ve reklam tabelasınınen az 2.50 metre, en fazla 5.50 metre yüksekliğinde ve en fazla 7m² en az 3m² boyutlarında olacaktır. Şehir dışı kamu ve özel mülk alanlarında; en az 4 metre, en fazla 6 metre yüksekliğinde reklam alanı tek yüzü en fazla 24 m² olmalıdır. Ayaksız yapılacak tanıtım ve reklam tabelalarının reklam alanı tek yüzü en fazla 7m²; yüksekliği en fazla 5.50 metreolmalıdır.

(6)Sanayi bölgelerinde; maksimum yüksekliği 10 metre yüksekliğinde tanıtım ve reklam panosu konulabilir.

Sanayi sitelerinin girişlerine, sanayi sitesinin adının bulunduğu giriş takları ilgili belediyesinden izin alınarak yapılabilir. Takların üzerinde yatay olarak yer alacak sanayi sitesinin tanıtıcı pano, maksimum 1.00m yüksekliğinde, tak uzunluğu boyunca ve 0.20m derinliği aşmayacak şekilde ışıksız veya ışıklı olarak tesis edilirler.

(7)Akaryakıt servis istasyonlarında;  tanıtım ve reklam panosu 10.00 metreden yüksek olamaz.

(8)Özel Eğitim ve Sağlık Kuruluşlarında; Binanın tek bir kuruluşa ait olması durumunda en az 2.50 metre, en fazla 7.50 metre yüksekliğinde olacak; en fazla 7 m² En az 3 m²  boyutlarında olacaktır.

(9)Kültürel tesisler, eğlence yerleri, turizm yapıları ile Alışveriş Merkezlerinde; Mimari projesinde gösterilmişse projesine uygun olarak; gösterilmemişse,  şekil ve büyüklüğüne Antalya Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanları Uygulama Komisyonu’nun görüşü alınarak; Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından izin verilir.

Boş alanlar ve arsalar-metruk ve inşaat halindeki binalar

MADDE12-(1) Ana artere cephesi veya görüntüsü olan boş alan ve arsalara reklam panosu konulamaz. Ancak, İlgili Belediyesinden izin alınmak kaydıyla tanıtım panosu konulabilir.

(2) İnşaat faaliyeti devam eden parsel sınırlarında kaldırımdan yaya geçişini engellemeyecek biçimde tek tip malzemeden imal edilmiş paravana sistemlerinin yol, meydan ve diğer ortak kamu kullanım alanlarına bakan yüzeyleri, ilgili belediyesinden izin almak kaydıyla; mülk ya da kullanım hakkı sahibinin isteğine uygun, reklâm alanı olarak kullanılabilir.

(3)Özel mülkiyet alanı içerisinde taşınmaz üzerinde yapı ruhsatı mevcut, faaliyetleri devam eden binaların görüntü kirliliğini engellemek, emniyetini sağlamak ve çevreyi inşaat atıklarından korumak için mevcut iskele sistemine vinil gerilmek suretiyle aşağıdaki koşullara göre reklam uygulaması yapılacaktır.

a)Tamamı vinil germe tekniği uygulanacak ve ürün mesajı iskele yüzeyinin %30’unu aşamaz, birden fazla firmanın tasarrufuna verilemez.

b)Vinil üzerine konulacak reklâmve ilan uygulamaları ancak iskele sürecinde kullanılır. İzin süresi en fazla 1 yıldır. Bu sürenin sonunda ilgili Belediyesince bu süre uzatılabilir.

(4)Metruk halde bulunan ve dış görünüş itibarıyla görüntü kirliliği yaratan ve kent estetiğini bozan binaların ön ve yan cephelerini vinil germe yöntemiyle, cephenin mimari projesine uygun olarak giydirebilinir.

Açık alanlar

MADDE 13 - (1) İlgili belediyesinin izninin alınması kaydı ile açık alanlara reklam panoları koyulabilir.

(2)Yapımlarını Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri‟nin yaptığı yeşil alanlar, pazaryerleri, açık otoparklar vb. çevre duvarlarında ve içlerinde ya da projelerinde gösterilen yerlerde yalnızca ilgili belediyesinin hizmetlerine ait bilgilendirme ve ticari tanıtım panoları asılabilir.

(3)Meydan, yeşil alanlar, özel işlevlere ayrılmış yeşil alanlar (fuar, lunapark, festival alanları, hayvanat ve botanik bahçeleri, kültür park vb.) alanlarda yapılacak reklam uygulamaları alanın projesine ve bulunacağı alanın doğal özelliğine uygun olarak tasarımı yapıldıktan sonra müsaadesi AntalyaBüyükşehir Belediyesi İlan,Reklam ve Tanıtım Elemanları Uygulama Komisyonu’nun görüşü alınarak hazırlanacak kriterlere uygun olarak,  ihale yöntemi ile verilir.

Alt ve üst geçitler

MADDE 14 -. (1) İlgili Belediyesi Kentin sosyal, kültürel, sportif (v.b) etkinlikleriyle ilgili, hizmetleri veren Resmi Kurumlar ile spor vakıflarına alt ve üst geçitleri tanıtım ve ticari reklam amaçlı kullanımına tahsisine yetkilidir.

(2) Anlaşmalı olarak bila ücretle bir üst geçit yapıp hizmete sunan ticari firmaların talepleri halinde söz konusu üst geçitlerde sadece ad ve işaretleri korkuluk cephe alanının%50 sini geçmemek koşuluyla reklam amaçlı kullanılabilir.

(3) Köprülerin ayakları reklâm alanı olarak kullanılamaz

(4) Yaya alt geçitlerinin yan duvarları, duvar yüzeyinin % 60’ından fazlasını kaplamamak koşuluyla, tanıtım veya ticari reklam alanı olarak kullanılabilir.

(5) Taşıt alt geçitlerinin cephe ve korkulukları tanıtım veya ticari reklam alanı olarak kullanılabilir, ancak taşıt geçiş yan duvarları reklam alanı olarak kullanılamaz.

(6) Bu sayılan alanların kentin sosyal, kültürel, sportif (vs.) etkinlikleriyle ilgili hizmetleri veren kültürel ve sosyal kurumlar ile spor vakıflarına tanıtım ve ticari reklam amaçlı kullanılmak üzere tahsisine Büyükşehir Belediyesi yetkilidir.

Şehir mobilyaları

MADDE 15 - (1) Şehir mobilyalarının projesine ve bulunacağı alanın doğal ve kültürel özelliğine uygun olarak tasarımı yapıldıktan sonra müsaadesi Antalya Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanları Uygulama Komisyonu’nun görüşü alınarak ilgili Belediyesince izin verilir.

(2) Anlaşmalı olarak bila ücretle halkın kullanımına sunulacak yada görsel niteliği ile kent estetiğine katkı verecek (kent mobilyaları, sanatsal ya da görsel tasarımlar gibi) materyaller üzerindeki reklam alanlarını İlgili Belediyesi kentin sosyal, kültürel, sportif vs. etkinlikleri ile ilgili, hizmetleri veren kurumlar ile spor vakıflarına tanıtım ve ticari reklam amaçlı kullanımına tahsisine yetkilidir.

(3) Otobüs kapalı duraklarının, otobüs geliş yönünün tersindeki yan, iç ve dış yüzü ile tavan üstleri reklâm alanı olarak kullanılabilir. Tavan üstü reklâm panolarının yüksekliği, durak yüksekliğinin %10’u geçemez. Arka içi ve dış yüzün en fazla %40’ı reklâm alanı olarak kullanılabilir. %60’ı hatları gösteren haritaları koymak ve Belediye duyurularını asmak için kullanılır.

Aydınlatma direkleri

MADDE 16 - (1) Elektrik direklerinin kültürel, sosyal kurumlar ile spor vakıflarınca tanıtım ve ticari reklam amaçlı kullanılmak üzere tahsisine, ilgili kurum/kuruluş uygun görüşü alınmak kaydıyla İlgili Belediyesi yetkilidir. Elektrik direklerinin üzerine asılacak reklam amaçlı levhalarda estetik açıdan uygunluk aranacaktır. Direklerin üzerine hiçbir şekilde kağıt afiş yapıştırılamaz.

Karayolu üzerinde- kaldırım ve yol üstü tanıtım tabelaları:

MADDE 17 - (1) Erişme kontrollü yolların (otoyol) güzergâh çevresinde, karayolları kamulaştırma sınırları içinde ve dışında erişme kontrollü karayolu (otoyol) trafiğine etken, hitap eden yerlerde ilan, reklâm, tanıtım vb. elemanları ilgili karayolları bölge müdürlüğünün görüşü alınmadan konulmasına izin verilemez.

(2) Arkat içi ve yol üstüne ticari tanıtım levhası ve reklâm amaçlı tabela konamaz. Ancak, yerleri ve boyutları Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca uygun görülmek koşulu ile Sağlık kurum ve kuruluşları ve bilgi bankaları, danışma bürolarına ait yön levhaları kaldırım ve yol üstlerine yerleştirilebilir.

(3) Bu alanlarda yapılacak Billboard, Bigboard, Megaboard, Raket, CLP, Poster Panel, totem vb. uygulamaların müsaadesi Antalya Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanları Uygulama Komisyonu’nun görüşü alınarak hazırlanacak kriterlere uygun olarak, ihale yöntemi ile verilir.

(4) Akaryakıt istasyonları, oto servisleri ile, süper marketler, hipermarketler, grosmarketler, showroomlar’ın vb.’lerinin imar mevzuatı çerçevesinde kendi imarlı alanları içerisinde peyzaj mimaride, yerleri ve şekilleri belirlenmiş logo veya alameti farikalarının şehircilik, estetik ve trafik açısından mahsur teşkil etmemeleri koşulu ile takılmasına izin verilir.

(5) Yaya kaldırımlarındaki döşeme kaplamaları, Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimi ve bağlı bulunduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun bulunması halinde reklam amaçlı olarak kullanılabilir. İş yerinin kapanması halinde döşeme kaplamasının eski haline getirilmesi zorunludur.

(6) Nöbetçi eczanelerin kaldırım ve yol üstü tanıtım ve bilgilendirme tabelaları; uygulama ve sorumluluk alanındaki ilgili belediyesinin izin vereceği iki tarafına en çok iki adet olmak üzere, 0.50m genişliğinde 0.70m. boyunda ve 0.20m. derinliğinde boyutlara sahip dik, ışıklı çıkma pano kullanabileceklerdir. Bu panoların yerden yüksekliği 2.50m olacaktır.

Araçlar kara ve deniz toplu taşım araçları

MADDE18-.(1)Toplu taşıma araçları üzerindeki reklâm ve ilanlar için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından, özel taşıtlar üzerindeki ilan ve reklâm için iş yerinin bulunduğu ilgili Belediyesinden izin alınacaktır.

(2)Özel araçlar, Büyükşehir Belediyesinden izin alınmak suretiyle reklâm aracı olarak kullanılabilir. İzin verilirken aracın mülkiyeti veya reklâmı yapılacak ürün ve firma ile hukuki veya fiili ilişkisi esas alınır.

(3)Belediye ve halk otobüsleri, hafif raylı sistem, tramvay vb. üzerine konan reklâmlarda doğrudan doğruya yüzeye yapışan film (sticker) şartı veya pano aranacaktır, bu panoların tip ve nitelikleri Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce belirlenir.

(4)Belediye ve halk otobüsleri üzerine konan reklâmlarda, arka cam haricinde sticker yan cam yüzeyine taşamaz. Duraklara (İskele, Otobüs durağı, Tren istasyonları vb.) konulacak reklâmlar için Büyükşehir Belediyesinden izin alınır

Büfeler - ATM kabini - bilgi bankaları:

MADDE 19 - (1) Yeşil alan, park ve benzeri alanlar ile kaldırım ve yol üzerlerinde bulunan büfe ve benzeri ticari satış birimlerinin üzerinde bulunan reklâm tabelaları yüksekliği, satış birimi kat yüksekliğinin 1/4’ünden fazla olamaz ve her cepheye birden fazla reklâm tabelası konamaz. Tanıtım ve Reklam panolarının şekline Antalya Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanları Uygulama Komisyonu’nun görüşü alınarak; İlgili Belediyesi tarafından izin verilir.

(2) Reklâm panosu satış birimine yatay ve dikey çıkma şeklinde olamaz.

(3) ATM kabini ve bilgi bankaları üzerine konulacak reklam büyüklüğü ve şekline ilgili Belediyesince izin verilir.

Geçici reklamlar:

MADDE 20 - (1) Broşür ve el ilanlarının, çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde dağıtımına, ilgili belediyesince izin verilir.

(2) Kültürel ve sosyal amaçlı duyuruları içeren bez afişler sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından belirlenmiş asım yerlerine, etkinlik tarihinden önce Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın izni ile asılır. (İlçe belediyelerinin kendi etkinlik duyuruları için büyükşehir belediyesinin izni aranmaz) İzin süresi veya pankart ve afişte belirtilen etkinliğin günü geçtikten sonra afişi asan veya astıran kurumca toplanır. Asılacak bez afiş sponsor firma tarafından hazırlanmış ise sponsor firmanın logosu, bez afiş alanının %10’unu geçemez.

(3) Deniz araçları ile gökyüzünde gezici olarak yapılacak ilan ve reklamlar (zeplin, uçak, helikopter, balon vs.) ile lazer uygulamaları Antalya Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanları Uygulama Komisyonu’nun görüşü alınarak; Antalya Büyükşehir Belediyesi izniyle yapılır.

(4) Su ve sis perdesi ile yapılan reklam uygulamaları ilgili Belediyesinin izniyle yapılır.

(5) Stand, Display vb Ürün sunumu, teşhiri, sergilenme üniteleri geçici olarak yerleştirileceği alanın özelliklerine uygun olarak yapılan tasarımı ile birlikte ilgili İlçe belediyesi tarafından izin verilerek uygulanırlar.

(6) Bisiklet, yaya, motorlu-motorsuz araçlar, römorklar yoluyla yapılacak reklamlar Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iznine tabidir.

Teknik alt yapı ilgilendirme ve uyarı levhaları:

MADDE 21 - (1) Kent içi açık alanlarda yapılan teknik alt yapı bakım, onarım, yenileme ve tesis uygulamalarına başlanmadan 5 gün önce o çalışmayı yapan kuruluş, çalışmanın yapıldığı yere, çalışmanın amacına, başlama ve bitiş süresini, çalışmayı yapan kuruluşun ismini bildiren, boyutları ve özellikleri yetkili makam tarafından belirlenen yeterli sayıda bilgilendirme levhası yerleştirir. Bu levhalar çalışmanın bitimine kadar çalışma yerinde bulundurulur. Teknik alt yapı uygulamasının yapıldığı yere, o çalışmayı yapan kuruluş tarafından, çalışmanın başladığı andan itibaren, trafik emniyeti ve can güvenliği yönünden gerekli olan ışıklı ve ışıksız uyarı işaretleri yerleştirilir. Uyarı işaretleri çalışmanın bitimine kadar çalışma yerinde bulundurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İstisnalar

Yönetmelik hükümlerinin uygulanmadığı alanlar

MADDE 22 - (1) Resmi kurumlar - Askeri Alanlar

(2) Özel kanunlara tabii olan (sağlık kuruluşları, eğitim kuruluşları vb.) özellikli kurumlara ait işletmeler,

(3) Dini yapılar

(4) Organize sanayi bölgeleri

(5) Serbest bölge

(6) Havaalanı

Tabelalarında bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Sit Bölgeleri

MADDE 23 - (1) Sit bölgesinin tarihi ve doğal kimliğine uygun olarak; Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma komisyonu kararları doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediyesince belirleyeceği bir yöntemle (Yarışma yolu ile, satın alma yolu ile vb) üretilecek tasarımlara uygun olarak tabela yapılacaktır.

MADDE 24 - (1) Büyükşehir Belediyesince hazırlanan kentsel tasarım projeleri kapsamındaki alanlarda, Belediye tarafından bu yönetmelik hükümleri dışında özel koşullar getirebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Özel Hükümler

MADDE 25 - (1) Fikir ve sanat Eserleri yasası çerçevesinde ebatları bu yönetmelik koşullarına aykırı olmaması şartıyla projeleri üzerinde tabela yerleri gösterilmiş binalarda projeleri doğrultusunda uygulama yapılır.

MADDE 26 - (1) Kent Meydanlarında kendi kimlikleri doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanları Uygulama Komisyonu’nun görüşü alınarak; Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimi tarafından proje kriterlere göre uygulama yapılır.

MADDE 27 - (1) Kamuya açık alanlardaki sabit açık hava reklam tanıtım elemanlarının konacağı yerler ile ölçü ve şekilleri Antalya Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanları Uygulama Komisyonu’nun görüşü alınarak; Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimi tarafından belirlenerek Büyükşehir Belediye Encümenince onaylanır.

ALTINCI BÖLÜM

Yukarıda belirtilenlerin dışındaki reklâm panoları ve levhaları hakkında uygulanacak işlemler

MADDE 28- (1)

a) İstasyon, iskele ve otogarlarda, stad, salon, eğlence yerleri ve açık hava etkinlik alanlarında kullanılan reklâm panoları için ilgili belediyesinden izin alınır.

b) Lokanta, restaurant, cafe vb. işyerleri, yapı mülkiyetleri içinde; girişe yakın bir konumda sundukları hizmeti ve fiyatlarını gösterir levhayı koyabilir.

c) Sinema, tiyatro, müzikhol, diskotek, otel, restaurant gibi eğlence, dinlence tesisleri ile kültür tesislerinin yapıları üzerine konacak ışıklı, boyalı tanıtıcı levhalar için İlgili belediyesinden izin alınır.

YEDİNCİ BÖLÜM

İzin Verme Yetkisi, İzin Mercii ve Başvuruda İstenecek Belgeler ve Süresi

İzin verme yetkisi

MADDE 29 - (1) Bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda; 5216 sayılı Kanunun 7.maddesinin g bendi uyarınca Büyükşehir ve mücavir alan sınırları dâhilindeki her türlü ilan ve reklâm konusundaki izinleri vermeye Büyükşehir Belediyesi ve İlgili Belediye Başkanlığı yetkilidir.

İzin mercii

MADDE 30- (1) İlan, Reklâm ve Tanıtım Elemanları Uygulama Komisyonu; Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter’i başkanlığında Büyükşehir Belediyesinin 4 daire başkanlığınca, Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı ve Aksu Belediyelerinin 1’ er kişi ile temsil edildiği 10 kişiden oluşan komisyondur.

(2) İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanları Uygulama Komisyonu ayda 1 kez toplanır. Komisyonun sekretaryasını Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İlan Reklam Şube Müdürlüğü yürütür. Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içerisinde komisyon ilk toplantısını gerçekleştirir. Komisyonun ilk toplantısı sekretaryayı yürüten birim tarafından koordine edilir.

(3) Komisyon kent mobilyalarının tip, şekil ve niteliğinin belirlenmesi ile bu yönetmelik doğrultusunda ilan, reklâm ve tanıtım elemanlarının konulması hususunda uygunluk görüşü verir.

Başvuruda istenecek belgeler

MADDE 31 - (1) İlan, Reklâm ve Tanıtım Elemanlarını asmak ve dikmek için ilgili belediyelere aşağıdaki belgelerle başvurulması zorunludur.

a) Dilekçe,

b) Adresi belirten kroki,

c) Metin yazısı,

ç) Sigorta poliçesi, (asılacak veya konulacak levha veya panonun düşmesi, kopması sonucu doğabilecek zararlar için üçüncü şahısların ve eşyaların sigortalandığını belirten belgedir.)

d) Arsa veya bina sahibinden izin alındığına dair belge,

e) Gerekli hallerde vaziyet planı,

f) Proje (aydınlatma ve taşıyıcı sistem projesi dâhil).

g) Kat mülkiyetine tabi binalarda Apartman Yönetim Kurulundan alınacak izin,

ğ) Reklam materyalinin konuşlandırılacak alanı görünümünü içeren iki ya da üç boyutlu resmi.

İzin belgesi

MADDE 32 - (1)

Bu yönetmelik doğrultusunda izin için; izin verilen firma adı ve adresi, ilan, reklâm ve tanıtım elemanının konulacağı yer, ilan, reklâm ve tanıtım elemanının şekli, ebatları, cinsi, niteliği ile konma başlangıç ve bitim tarihini içeren onaylı izin belgesi İlgili belediyesince düzenlenir.

İzin verme süresi

MADDE 33 - (1) İlan, reklâm ve tanıtım elemanları için izin süresi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri doğrultusunda bağlı bulunduğu takvim yılı içersinde geçerlidir.

(2) Süre bitiminden 15 gün sonra İlan, Reklâm ve Tanıtım elemanları ilgili belediyesince kaldırılır.

(3) İlgili Belediyesi sınırları içerisinde kalan, kamu alanlarına konuşlandırılmak istenen led ekran tabela ve totemlerin müsaadesi ihale yöntemi ile verilir. Bu yöntemlekamu alanları dışında kalan yerlerde; (bina cepheleri, bina sağır duvarları, teras, balkon, v.b., özel mülke) müsaade verilemez. Bu yönetmeliğin revizyon tarihinden önce müsaadesi verilmiş ve konuşlandırılmış olan; led ekranların (totem ve tabelaların) müsaadeleri, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri doğrultusunda, 3 yıl süre ile geçerli olacaktır. Belediyeler kendi Mücavir alan sınırlarında Büyükşehir Belediyesi 15 adet, İlçe Belediyeleri 6 adet ticariamaçlı Led Totem konuşlandırabilirler. İhtiyaç duyulması halinde bu sayıların arttırılması hususunda Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi yetkilidir.

(4) Kendi ürünleri ile ilgili, kendi işyerleri önünde/bina cephesinde Led ekran koymak isteyen gerçek ve tüzel kişilere izin verilmez.”

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Ceza

Denetim yetkisi

MADDE 34 - (1) İşbu yönetmelikte düzenlenen konular ile ilgili denetim yetkisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aittir.

(2) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca izin ile teknik ve estetik yönden denetim yetkisi verilen (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) elemanlarınca yapılır.

(3) Vergi Denetimi de 2464 Sayılı Kanun Hükümleri doğrultusunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

(4) Bu Yönetmelik Hükümlerine aykırı veya izinsiz konan ilan, reklâm ve tanıtım elemanları Büyükşehir Belediyesi Zabıta elemanlarınca kaldırılır.

İzinsiz konan ilan, reklâm ve tanıtım elemanları ve cezalar

MADDE 35 - (1) Bu Yönetmelik Hükümlerine aykırı veya izinsiz konan ilan, reklâm ve tanıtım elemanları;

a) Kamu mülkü üzerinde bulunuyorsa, 5393 sayılı kanunun 15/b Maddesi,775 sayılı

 

Kanunun 18.nci maddesi hükmü gereği;

b) Bu yönetmelik hükümlerine aykırı veya izinsiz konan ilan, reklâm ve tanıtım elemanları ilgili belediyesince kaldırılır.

(2) Bu ilan reklâm ve tanıtım elemanlarını koyanlar için,

a) 1608 ve Kabahatler Kanuna göre,

b) 2464 Sayılı Kanuna göre, işlem yapılır.

(3) Türk Ceza Kanunu‟nun 5326 sayılı kanunu (Kabahatler Kanunu) ilgili hükümleri doğrultusunda ayrıca işlem yapılması için gerekli mercilere müracaat edilir.

Ceza hükümleri

MADDE 36 - (1) İşbu yönetmeliğin yürürlüğü girdiği tarihten sonra bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında ilgili belediyesi görevlilerince tutanak tutulur. Durumlarının Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi için 10 gün süre verilerek tutanak ilgilisine tebliğ edilir. Bu sürenin sonunda aykırılığın devam etmesinin belirlenmesi durumunda ilgilisine, her yıl için Belediye Meclisince belirlenecek miktar ve oranda para cezası hükmedilir.

(2) Para cezaları 7 gün içinde ödenir. Buna ilişkin tebligata aykırılığın aynı 7 gün içinde giderilmesi ihtarı da gönderilir. Bu süre içinde aykırılığın giderilmediğinin tespiti halinde söz konusu işyerleri ilgili belediye Encümenince 3 gün süre ile kapatılır, aykırılığın devam etmesi durumunda İlgili belediyesince aykırılık giderilir ve buna ait masraflar %20 fazlası ile birlikte ilgilisinden tahsil edilir.

Geçici Madde

MADDE 1 – (1) Daha önce bu yönetmeliğe aykırı olarak konulan reklâm levhaları ve panoları resmi kurumlara ait olanların dışında yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Büyükşehir Belediyesince kaldırılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 37–(1) Bu yönetmelik Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 14/09/2011 Tarih ve 417sayılı meclis kararlı ile yürürlükte olan “Antalya Büyükşehir Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kalkar.

Yürütme

MADDE 38 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

Prof.Dr.Mustafa AKAYDIN                     Av.Deniz FİLİZ                           Turgay Genç

Büyükşehir Belediye Başkanı                     Divan Katibi                              Divan KatibiDiğer Başlıklar


Copyright 2011. Tüm Hakları Tuncay Öztaş'a aittir.