Bilmeniz Gerekenler

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.                                       İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ KISIMGenel HükümlerBİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Madde 1- Bu yönetmelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreterliğine bağlı Kentsel Tasarım Müdürlüğünün Hukuki Statüsünü, Teşkilat Yapısını, Görev, Yetki ve Sorumluluklarını, Çalışma Usul ve Esaslarını belirlemek ve hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içinde yürütülmesi amacını kapsar.
Kuruluş ve Hukuki Dayanak 
Madde 2- Kentsel Tasarım Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin, 1 Ağustos 2000 tarihli 9. uncu birleşiminde kabul edilmiş, 7 Ağustos 2000 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylanmıştır.
Madde 3- Bu Yönetmelik, 27 Haziran 1984 tarih ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanuna istinaden hazırlanmıştır. Yönetmelikte geçen “Büyükşehir Belediyesi” tabiri İstanbul Büyükşehir Belediyesini, “Müdürlük” tabiri ise Kentsel Tasarım Müdürlüğünü ifade eder.
İKİNCİ KISIMTeşkilatİKİNCİ BÖLÜM Madde 4- Kentsel Tasarım Müdürlüğü görev yetki ve sorumlulukları çerçevesinde Genel Sekreter Yardımcılığına bağlıdır.
Madde 5- Kentsel Tasarım Müdürlüğü, aşağıda zikredilen personelden teşekkül eder.
a) Kentsel Tasarım Müdürü
b) Kentsel Tasarım Müdür Yardımcıları1) Kentsel Tasarım Müdür Yardımcısı,2) Kentsel Mobilyalar ve Tanıtım Elemanları Müdür Yardımcısı,3) İdari İşler Müdür Yardımcısı.
c) Şeflikler 
1- Kentsel Tasarım Müdür Yardımcılığına bağlı Şeflikler a) Kamusal Alanlar ve Cephe Düzenleme Şefliğib) Proje Tetkik ve İhale Şefliği     2- Kentsel Mobilyalar ve Tanıtım Elemanları Müdür Yardımcılığına                  bağlı Şefliklera) Kentsel Mobilyalar ve Projelendirme Şefliğib) Kentsel Mobilyalar ve Tanıtım Tespit ve Değerlendirme Şefliği
3- İdari İşler Müdür Yardımcılığına bağlıa) Personel Şefliğib) Kalem Şefliğic) Muhasebe Şefliğid) Teknik Donanım ve Arşiv Şefliğie) Memurlarf) İşçiler 
d- Teknik Elemanlar  Teknik Elemanlar 3194 Sayılı İmar Kanunu 38. Maddesine göre; Yapıların mimari, statik ve her türlü plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanması ve bunların uygulanmasıyla ilgili fenni mesuliyetleri, uzmanlık konularına ve ilgili kanunlarına göre mühendisler ve mimarlar deruhte ederler hükmü gereği proje üzerinde çalışan, onaylayan tüm elemanların Lisans Eğitimi almış olmaları  gerekmektedir.    Madde 6- Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
a) Müdür’ ün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
1) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu olabilen kişidir. Müdürlük bünyesinde görevli tüm personelin amiridir.2) Müdürlüğün tüm görevlerinin yürütülmesini koordinasyonunu, düzenini sağlamak görev ve sorumluluğu Müdüre aittir.3) Personel idaresi, izinler ve çalışma düzeninin sağlanması, disiplin işlerinin takibi ve personel arasında görev bölümü yapar.  4) Gelen ve Giden evrakı inceler ve sonuçlandırır.5) Personelin işe geliş ve gidiş verimliliğini denetler.6) İş disiplinini aralıklı ya da sürekli kontrol eder.7) Birimler arasında koordinasyonu sağlar.8) Tahakkuk amiri sıfatıyla birlikte personelin sicil  ve birinci derecede tezkiye amiri olma yetkisini kullanır.9) Hizmet içi her türlü düzenlemeyi yapar. Müdürlük içi yönergeler yayınlar.
Kadrosunun Gerektirdiği Özel ve Genel Nitelikler
1) Şehir Plancısı, Mimar, Mühendis olmak.2) Konusu ile ilgili bilgi tecrübeye sahip olmak.3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun tüm hükümlerinde ön görülen niteliklere haiz olmak.
b) Müdür Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
1- Kentsel Tasarım Müdür Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
a) Müdürün herhangi bir sebeple bulunmadığı zamanlarda, onayla Müdürlüğe vekalet ederek, Müdürün görevlerini yürütür.b) Müdürün görev bölümünden kendisine tevdii ettiği işleri yürütür.c) Müdürlüğün yetki ve sorumluluğundaki işlemlerin yürütülüp, sonuçlandırılmasında Müdüre yardımcı olur.d) Kendisine bağlı şef ve memurların çalışmalarını denetler mesai ve disiplin işlerinin takibini yapar.e) Gelen ve işlem yapılacak giden evrakı inceleyerek gereğini yaptırır, imzalar, işlemi sonuçlandırır.f) Şeflerin ve grup elemanlarının yazışmalarını takip eder.g) Disiplin amiri olarak personeline Disiplin Yönetmeliğinin öngördüğü disiplin cezalarını Müdürlüğe teklif eder,h) Kendisine bağlı başarılı personele takdirname ve ödül verilmesini teklif eder.i) Kentsel Tasarım l. ve  2. Grup Şefliklerinden sorumludur.
Kadrosunun gerektirdiği Özel ve Genel Nitelikler
a) Şehir Plancısı, mimar, mühendis olmak.b) Kentsel Tasarım çalışmalarında mesleki tecrübeye sahip olmak,c) Sicil raporunda son üç yıllık hizmetlerinde başarılı olmak,d) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun tüm hükümlerinde öngörülen niteliklere haiz olmak,
1- Kentsel Mobilyalar ve Tanıtım Elemanları Müdür Yardımcısının      Görev, Yetki ve Sorumlulukları        a) Müdürün herhangi bir sebeple bulunmadığı zamanlarda, onayla Müdürlüğe vekalet ederek, Müdürün görevlerini yürütür.b) Müdürün görev bölümünden kendisine tevdii ettiği işleri yürütür.c) Müdürlüğün yetki ve sorumluluğundaki işlemlerin yürütülüp, sonuçlandırılmasında Müdür’e yardımcı olur.d) Kendisine bağlı şef ve memurların çalışmalarını denetler mesai ve disiplin işlerinin takibini yapar.e) Gelen ve işlem yapılacak giden evrakı inceleyerek gereğini yaptırır, imzalar, işlemi sonuçlandırır.f) Şeflerin ve grup elemanlarının yazışmalarını takip eder.g) Disiplin amiri olarak personeline Disiplin Yönetmeliğinin öngördüğü disiplin cezalarını Müdürlüğe teklif eder,h) Kendisine bağlı başarılı personele takdirname ve ödül verilmesini teklif eder.i) Kentsel Mobilyalar ve Tanıtım Elemanları 1. ve 2. grup şefliklerinden sorumludur.
Kadrosunun gerektirdiği Özel ve Genel Nitelikler
a) Görevi ile ilgili yüksek okul mezunu olmak.b) Konusu ili ilgili bilgi ve beceriye sahip solmak.c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun tüm hükümlerinde öngörülen niteliklere haiz olmak,
3- İdari İşler Müdür Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
a) Kentsel Tasarım Müdürlüğünde görevli tüm şeflerin, memurların ve işçilerin devam durumları, izin ve rapor evrakları, maaş ve diğer ödemelerle ilgili tüm işlemleri, derece ve kademe terfi işlemleri, stajyer öğrencilerin kayıt ve maaş ödemeleri, elektrik, su, telefon, doğalgaz  gibi faturaların tahakkuka bağlanması, Müdürlüğün malzeme ihtiyacının belirlenmesi. Depoda hazır bulundurulması gerekirse avans ve kredi ile satın alınmasını yapar ya da kendisine bağlı birimlerdeki personele yaptırır.b) Sarf ve demirbaş malzemelerinin dağıtılması ve demirbaş malzemelere ilişkin diğer yazışmaları yapar, yazışmalar ile ilgili prosedürü takip eder.c) Hizmet gereği lüzumlu malzemeleri temin eden Ambarlar Müdürlüğü, Levazım Müdürlüğü, Araç-Gereç Satınalma Müdürlüğü, Giderler Müdürlüğü ile konularına göre ilgili diğer Müdürlüklerle birlikte işlemlerin talep yazılarının hazırlanması ve sonuçlandırılmasını takip eder.d) Müdürlüğün yıllık bütçesinin hazırlanması ve tanzimini bizzat yapar.e) Müdürlük personelinin yan ödeme ve özel hizmet tazminatlarının teklifi ile takiplerini yapar,f) Müdürlük Hizmet Binasında Sivil Savunma ve Yangın Yönetmelikleri mevzuatına göre acil eylem planını hazırlar, güncelleştirir, binanın sürekli güvenlik hizmetlerini yürütür.g) Ayrıca, Müdürlüğe gelen, araştırma, istatistik, yıllık proğramlarla ilgili değişik konu ve yazışmaları takip eder sonuçlandırır.h) Binanın genel güvenliği ile ilgili personelin çalışma ve nöbet çizelgelerini yapar ve yönetir. Önlemlerini alır.i) Müdürlük hizmet binasında binanın tüm ihtiyaçlarını giderir, bakım ve tamir işlerini yürütür. Asansör, kalorifer tesisatları gibi elemanların fonksiyonlarının devamını sağlar.j) Şeflerin ve personelin yazışmalarını düzenler, yazışmaların yasal prosedürünü takip eder.k) Disiplin amiri olarak personeline Disiplin Yönetmeliğinin öngördüğü disiplin cezalarını Müdürlük Makamına teklif eder.l) Kendisine bağlı başarılı personele takdirname ve ödül verilmesini Müdürlük Makamına teklif eder.m) Görevleri gereği verilen her türlü işi yapmada, yaptırmada mer’i mevzuata usulüne, fen ve sanat kaidelerine uygun olarak,tam ve zamanında yapılmasından Makamına verilen görevlerin gereğinin yerine getirilmesinden yetkilerini zamanında ve gereğince kullanmasından, personelinin çalışmalarından mesai saatlerine uyup, uymadıklarını sürekli kontrol ederek biriminin verimli çalışmasından Müdür’ e karşı sorumludur.
Kadrosunun gerektirdiği özel ve genel nitelikler
a) Dört yıllık fakülte mezunu olmak,b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun tüm hükümlerinde öngörülen niteliklere haiz olmak,
c) Şeflerin Görev Yetki ve Sorumlulukları              1) Grup Şeflerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları                  a) Grup Şefleri, Müdür ve Müdür Yardımcılarının direktifleri                                 doğrultusunda Müdürlük görevlerinin yürütülmesi ve memurların             düzenli tertipli çalışmasını sağlamakla görevlidir.
b)  Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve Başkanlık              Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlar.c) Şefliğinde görev yapan elemanların düzenli çalışmalarını sağlamak ve denetlemek,d) Şefliğinde yürütülen tüm faaliyetleri kendi yetki ve sorumluluğu çerçevesinde koordine etmek, planlamak,
Kadrosunun Gerektirdiği Özel ve Genel Nitelikler 
a) Bölüm itibariyle özellik arz eden şeflikler için Kent Tasarımcısı, Şehir Plancısı, Mimar, Mühendis, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı olmaları gerekmektedir. b) Konuları ile ilgi mer’i mevzuat bilgisine hakim olmak, yasa ve yönetmelik yorumlayabilme yeteneğine sahip olmak.c) Sicil raporlarına göre son üç yıllık hizmetlerinde başarılı olmak.d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerinde ön görülen niteliklere haiz olmak.
2- Personel Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
a) Kendisine Müdür ya da Müdür Yardımcıları tarafından tevdii edilen işleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve bu yönetmelik esaslarına göre yapar veya bu işleri memurları vasıtasıyla yaptırır. Görevlerini plan ve program dahilinde ve zamanında neticelendirir. Emrindeki personele iş dağıtımı yaparak onlara görev verir ve neticelerini takip eder. Müdürlükteki çalışma alanlarının ve bürolarının emniyetini sağlayıcı tedbirleri alır.b) Müdürlük dahilindeki tüm personelin özlük ve sicil işlemlerinin düzenli bir biçimde idame ettirilmesini sağlar.c) Bordro ve tahakkuk işlerinin özenle ve düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar.d) Personel ve muhasebe işlerinden ilgili memurlarla birlikte, kendisine ait görevlerden de şahsi mesuliyeti haizdir.e) Müdürlük demirbaşındaki zimmetli eşyaları koruyarak, bunların her yılbaşı dökümünü ve sayımını yapar.
3- Kalem Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
a) Kendisine Müdür ve Müdür Yardımcılarının tevdii ettiği işleri, mevzuata göre yapar veya bu işleri memurları vasıtasıyla yaptırır. İşlerini Müdürlük Makamının kontrol ve denetimi altında plan ve programa bağlayarak bunların iyi bir şekilde yapılmasını ve zamanında neticelendirilmesini sağlar. Emrindeki personele iş dağıtımı yaparak onlara görev verir ve neticelerini takip eder. b) Müdürlük Kaleminin amiridir. Resmi tebliğleri Müdürlük adına tebellüğ eder.c) Müdürlüğe gelen-giden evrakın, dosyaların ve diğer vesikaların kayıt, havale, zimmet ve dosyalama işlemlerini yürütür. Tüm belgelerin konusu ile ilgili önceki belgeler ve dosyalar ile irtibatını tesis eder, bu görevleri memurları vasıtasıyla ile sağlar ve denetler,d) Kalem ve daktilograf işlerinden ilgili memurlarla birlikte, kendisine ait görevlerden de şahsi mesuliyeti haizdir.e) Müdürlük Kalemindeki kayıt, zimmet, fihrist,gelen evrak, giden evrak kayıt defterleri ile ilerde Müdürlükçe gerekli görülecek diğer defterlerin nizamını ve kaydedilmesini sağlar.f) Müdür, Müdür Yardımcıları, Şefler arasında havale edilen evrakları takip eder, zimmet kayıtlarını tutar.g) Gelen yazı ve belgelerin görevli memurlar vasıtasıyla bilgisayar ortamında kaydını yaptırır, tarayıcılardan dijital arşiv ortamında ilgili dosyalarında saklanmasını sağlar.h) Özel veya tüzel kişiler ile Resmi Kurum ve Kuruluşlara hangi konuda olursa olsun kendisine intikal ettirilen evrakın tebligat işlemlerini yapar,i) Kalem Şefi bünyesinde çalışan daktilograflar vasıtasıyla; Müdürlüğün yazılarını en kısa süre içerisinde yazışma kurallarına uygun yazarak raportörüne teslim edilmesini sağlar. Müdürlüğe ait saklanması gereken bilumum bilgi, belge ve dosyalarının bir program dahilinde bilgisayara işlenmesini temin eder.
4- Teknik Donanım ve Arşiv Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları        a) Teknik Donanım ve Arşiv Şefi mahiyetindeki memurlar vasıtasıyla,            Müdürlükte işlem gören dosyalara dosya kod numarası verilmesi, işin          yazılması, arşive giren ve arşivden çıkan dosyaların arşiv memuru       kontrolünde takibinin yapılmasını sağlar. Arşiv memurunun scaner da          tarama yapabilmesi ve bilgisayar eğitimli olması gerekir.b)   Gelen bir evrakın arşivde evveliyatının olup, olmadığını takip eder,c)   Evrakın evveliyatı varsa dosyasına ekleyerek raportörüne ulaşmasını              takip eder ve zimmet kayıtlarını tutar,         d)   Sonuçlandırılan ve çıkışı yapılan evrakın dosyasında hıfzını sağlar,e) Müdür emriyle, Teftişe, Sayıştay’a, Mahkemeye veya Müdürlük dışında                 bir Resmi Kuruma gönderilecek dosyanın dizi pusulalarını yapar, bu         tip dosyaların gölge dosyalarını oluşturur.
e- Çeşitli Kadro Ünvanlarındaki Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri           Hazırlama Kontrol Memuru, Daktilograf v.b. Memurlar 
Memurlar hangi şeflik ya da birimde olurlarsa olsunlar, mevzuatın kendilerine yüklemiş olduğu bütün vazifeleri yaparlar. Ayrıca Müdür, Müdür Yardımcıları ve ilgili şeflerin talimatları doğrultusunda çalışırlar. Uhdelerindeki bilumum demirbaş eşya ile defter, belge ve diğer her türlü resmi evraktan şahsen mesuliyeti haizdirler.
f- Vasıfsız İşçiler  Kadroları Büyükşehir Belediyesinin diğer Müdürlüklerinde olup, hizmet gereği Müdürlükte görevlendirilecek
1 ) Büroların ve binanın tüm temizlik işlerini yapmak, 2 ) Müdürlük personeline yemek hizmetinin sunulmasını sağlarlar, 3 ) Müdürlük malzemelerinin taşınmasını sağlarlar,         4 )Büyükşehir Belediye Başkanlığı merkez binası ile Müdürlük arasındaki                  dosya, proje, eşya, malzeme götürüp getirme işlerini yaparlar,         5 ) Müdürlük binasında küçük çaplı arızaların giderilmesini sağlarlar,     Müdürlük binasındaki tamir, bakım, boya, badana vs. işlerinin                     yapılmasını sağlarlar,    6) Müdürlük görevleri ve hizmetleri esnasında ihtiyaç duyulan her türlü işleri yaparlar, 
ÜÇÜNCÜ KISIMGörev, Yetki ve SorumluluklarıÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Madde 7- Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
a) Müdürlüğün genel olarak görevleri
1) İstanbul Metropolüne, bir bütünlük içinde, uygun norm ve standartlar çerçevesinde proje üreten bir birim olan Kentsel Tasarım Müdürlüğü kentin ihtiyaçları doğrultusunda Kentsel Tasarım Projeleri yapar veya yaptırır, Cephe Islah Çalışmaları yapar veya yaptırır, İstanbul Genelinde İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği çerçevesinde yürütme ve denetleme yetkisini kullanır.
2) İstanbul’a yönelik bölgesel ve kentsel ölçekte bütünlük arz eden çalışmalarını yaparken faaliyetleri ile ilgili olarak;
a) Kent bütününde yapılar ile ilgili cephe silueti ve kent estetiğini gözeten kararlar üretmek.b) Kent bütününde korunacak tarihi ve doğal sitleri faaliyet konuları ile ilgili olarak değerlendirmek, Tarihi Çevreyi Koruma Müdürlüğü ile Koordineli olarak çalışarak Kentsel Tasarım Projeleri yapmak yaptırmak.c) Kamusal Mekan Kentsel Tasarım Projeleri yapmak yaptırmak.d) Yaya Ulaşım sistemi normlarıyla detaylandırarak, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü ve Alt yapı Koordinasyon Müdürlükleri ile Koordinasyon sağlanarak, Yaya Alanları Kentsel Tasarım Avan ve Uygulama Projeleri yapmak, yaptırmak.e) İstanbul Genelinde Aydınlatma Tasarımı ve Detaylandırması yapmak                   ve yaptırmakf) Kent Mobilyalarının Tasarımını yapmak. Bu amaçla hizmet alımı                    ihalesi  yapmak, İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanlarının şekil konum                   ve yerlerini belirlemekg) Kentsel Sanat Yapıları için Proje yaptırmak, Proje yarışmaları               düzenlemek, Sanat Yapıları için Üniversiteler ile protokoller yapmak.h) Cephe Tasarımı  - Cephe Islahları, Tarihi Değerleri olan alanlarda,           Tarihi Çevreyi Koruma Müdürlüğü ile Koordineli çalışarak yapmak,         yaptırmak.ı)    Prestij mekanları – Rekreasyon bölgeleri gibi konularda bir bütünlük           içinde Kentsel Tasarım Projeleri yapmak yaptırmak.     i) Fiziksel engellilerin topluma kazandırılması ve hayatlarını kolaylaştırıcı standartlar geliştirilmesi amacı ile Tasarım Projeleri ve uygulamalarını yapmak, yaptırmak.3) Kendi alanıyla ilgili avan, kesin ve tatbikat projelerini yapmak, yaptırmak onaylamak ve yapılan uygulamaları izlemek.
4) Toplumu bilgilendirmek amacıyla Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün faaliyet alanları ile ilgili yazılı ve görsel olarak halkı bilinçlendirecek, özendirecek kitap, kitapçık, broşür basmak, bastırmak, İlan yolu ile tanıtım yapmak, Kentsel Tasarım Kılavuzu hazırlamak, hazırlatmak. 
5) Faaliyet alanı ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararıyla Doğal Sit Alanı ilan edilen Bölgeler, Göller, Milli Parklar veya Anıtlar Yüksek Kurulu veya Bölge Kurullarınca Doğal Sit alanı ilan edilen Bölgelerde Kentsel Tasarım proje ve uygulamalarını Tarihi Çevreyi Koruma Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmak sureti ile  yapmak ve yaptırtmak.
6) İstanbul Nazım Planı doğrultusunda, Tarihi ve Doğal Sit Alanlarının  Kentsel ve doğal sit alanlarının mekansal kalitelerini yükseltmek amacıyla düzenleme, altyapı ve üstyapı geliştirme çalışmaları, Metropol Genelinde Kent Mobilyalarının yerleşim düzeni ve seçimi, Kentsel Tasarım Proje ve Standartlarının oluşturulması, meydan, ana arter, cadde, sokak, tretuvar düzenlemeleri ve bu alanların görüntü, kullanım ve mekan kalitelerini arttıracak araştırma, inceleme amacına yönelik yurt içi ve yurt dışı teknik geziler yapmak.
7) Proje üretme konusunda yeni teknolojileri öğrenmek, takip etmek, personelin bu amaçla eğitimini sağlamak için hizmet alımı ihalesi yapmak.
8) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerle, yurtdışı ve yurtiçi ilgili meslek örgütleriyle, mesleğin gelişimi ve proje teknolojileri ile ilgili diyaloglar kurmak, haberleşme ağı kurmak, teknoloji ve bilgi alış-verişini sağlamak.
9) Kent kimliğini belirleyici,  Nazım Plan ilke ve kararları doğrultusunda belirlenen faaliyet alanları içinde uzmanlaşmış Kentsel Tasarım Projeleri yapmak, yaptırmak.
10) Kamu kurum ve kuruluşları ile Özel ve tüzel kişilerin münferit ya da reklamcılık mesleği ile iştigal eden reklam firmalarının, megaboard, bilboard, ışıklı – ışıksız pano, elektrik, elektronik ve bilgisayar sistemi ile çalışan ilan ve reklamların İstanbul’da başta meydanlar ve ana arterler olmak üzere muhtelif cadde ve sokaklara konulması talebi müracaatlarını incelemek, şekil, konum ve ölçülerini belirlemek, değerlendirmek, bu ilan ve reklamın konulup konulmayacağı hususunda olumlu veya olumsuz onay vermek.
11) İstanbul Büyükşehir Belediyesinin özel mülkiyetinde bulunan gayrimenkul ve arsalarına konulacak megaboard, bilboard, ışıklı – ışıksız pano, elektrik, elektronik ve bilgisayar sistemi ile çalışan ilan ve reklamların tesis edilmesi aşamasından, bu yerlerinin reklam maksadıyla Büyükşehir Belediyesince ihale edilmeden önce İstanbul kenti bütününde Kentsel Tasarım Projeleri dahilinde Kentsel Tasarım Müdürlüğünce şekil, konum ve ölçülerinin belirleyip, değerlendirmesinin yapılarak  ihale edilecek mülk ya da yerler hakkında ilan ve reklamın yapılıp, yapılamayacağı hususunda inceleme ve değerlendirme yapmak ile olumlu veya olumsuz onay vermek.
12) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince her yıl çıkarılan “İlan Asma Tahsis ve Bakım Ücret Tarifesi”nde belirtilen İlan ve reklamın yapılacağı yerler hakkında ilan ve reklamın yapılıp yapılamayacağına karar ve onay vermek.
13) Kentsel Kasarım Müdürlüğü Bünyesinde; konuları ile ilgili Gelirler Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Trafik Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Harita Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Geliştirme Müdürlüğü teknik elemanlarından oluşan, Kentsel Tasarım Koordine ve Değerlendirme Komisyonları oluşturmak. 
14)  İlçe Belediye Başkanlıkları bünyesindeki İlçe Kentsel Tasarım Birimleri ile irtibat sağlamak.
15) Kent Estetiğini bozan, görüntü kirliliğine neden olan tüm olumsuzlukların önüne geçilmesi amacı ile Zabıta Müdürlüğü ile Koordinasyon sağlamak.
16) Kentsel Tasarım Müdürlüğü, yapılan çalışmaları dijital ortamda film, kitap, slayt, kaset halinde hazırlar ya da hazırlatır.
17) İhtiyaç duyulan özel faaliyet alanı ya da alanları ile ilgili olarak  yönetmelik çıkartılması teklifinde bulunmak,
18) Müdürlüğün verdiği belge ve hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediyesince çıkartılmak üzere Ücret Tarifesi teklifi hazırlamak, teklifte bulunmak,

b) Müdürlüğün Yetkileri 
1)  Görevleri olarak üstlendiği tüm sorumluluğu yerine getirmeye yetkilidir.                   2) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Müdüriyet ve  Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini  sağlamaya yetkilidir.
3) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan   yeni  birimlerin ihdas edilmesi, yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmaya yetkilidir.
c) Müdürlüğün Sorumluluğu
Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Kentsel Tasarım araştırma ve proje konuları ile tadilatlarının yapımı, Uluslararası ve Ulusal Proje Yarışmalarının düzenlenmesi ile ilgili konuların düzenli bir şekilde takip edilerek yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını, dosya akışı içerisinde işlemlerin kayıt altına alınıp, yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda gereken özen ve çabuklukla hizmetlerin planlı, programlı etkin ve uyum içerisinde yürütülmesini, uygun şekilde ve de dijital  ortamda arşivlenmesini sağlamakla mükelleftir.
DÖRDÜNCÜ KISIM Çalışma ŞekliDÖRDÜNCÜ BÖLÜM Madde 8- Müdürlüğe gelen yazıların tamamı gelen evrak kayıt defterine kaydedildikten sonra Bilgisayarlara ilgili programına kaydedilir. Müdür ve Müdür Yardımcısı tarafından okunup gereği hangi birim tarafından yapılacağı yazılarak imzalanan evrak işleme konulur.
Başkanlık Onayına gerek görülürse ilgili birimlerden görüş alınarak dosya onaya hazırlanır. Görüşler gerekçeli net ve açık olarak belirtilir.
Madde 9-  Kentsel Tasarım Müdürlüğünde tutulan defter ve dosyalar  a)Genel Kayıt Defteri. Gelen Evrak Giden Evrak.        b)Arşiv Zimmet Defteri,          c)Demirbaş Defteri,     d)Şahıs Personel Dosyaları. e)Dahili Zimmet Defteri      f)Ayniyat Zimmet Defteri  g)Harici Evrak Zimmet Defteri, h)Vizite Defteri.          I)Kentsel Tasarım Koordine ve Değerlendirme Komisyonu Karar Defteri
BEŞİNCİ KISIM    Son Hükümler   BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlük 
Madde 10- Bu yönetmelik İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
YürütmeMadde 11- Bu yönetmelik İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür.Diğer Başlıklar


Copyright 2011. Tüm Hakları Tuncay Öztaş'a aittir.