Bilmeniz Gerekenler

Ticari araçlarda reklam yönetmenliği

Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik

(28.02.1998-22800)

(Değ:22.04.2003-25087) (Değ:10.06.2003-25134)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı şehir içinde yolcu taşıyan ticari araçların dış kısımlarında reklam bulundurulmasına dair esas ve usulleri belirlemektir

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri, şehir içinde ticari amaçla yolcu taşıyan taksi otomobili, dolmuş otomobili, minibüs ve otobüs türündeki araçları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun değişik 26. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık           :  İçişleri Bakanlığı'nı,

Başkanlık         :  Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nı,

Reklam           : Araçlarda  bulundurulması izne tabi;  yazı,  işaret,   resim,   şekil,   sembol,  pano, ilan, flama, bayrak ve benzerleri ile sesli ve ışıklı donanımları kullanmak suretiyle bir malı, işi, kuruluşu ve hizmeti tanıtma faaliyetini (10.06.2003-25134),

Kampanya        : Bir veya birden çok malı, işi, kuruluşu ve hizmeti tanıtmak amacıyla düzenlenen ve belli bir süre devam eden reklam faaliyetini (10.06.2003-25134),

Trafik Kuruluşları :Trafik Tescil ve/veya Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlükleri'ni ve Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirlikleri'ni,

Yetki Belgesi     : Reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahiplerine Trafik Kuruluşları'nca verilen belgeyi,

İzin Belgesi       : Reklam bulunduran ticari araçlara trafik Kuruluşları'nca verilen belgeyi,

Şehiriçi             : Belediye ve mücavir alan sınırları içini (10.06.2003-25134),

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yetki Belgesi Alma Mecburiyeti

Madde 5- Reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahipleri; ticari araçlara reklam taktırabilmek için bir dilekçe ekinde meslek unvanını gösterir belgenin noterden tasdikli örneği ile yetkili trafik kuruluşlarına başvurmak suretiyle  yetki belgesi almak zorundadırlar.

Yetki Belgelerinin Verilmesi ve Kullanılmasına Ait Hususlar

Madde 6- Yetki belgesi için trafik kuruluşlarına intikal eden müracaatların incelenmesi tamamlandıktan sonra reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahiplerine 3 iş günü içerisinde Yönetmelik ekinde yer alan yetki belgesi onaylanarak teslim edilir. (Ek-1)

Bu şekilde yetkilendirilen reklam şirketi,  ajansı veya teşebbüs sahipleri ticari araçlarında reklam bulunduracak araç sahipleri veya işletenleri ile yapacakları noter sözleşmesinden sonra, izin belgesi almak için trafik kuruluşlarına müracaat ederler.

Reklam şirketi,  ajansı veya teşebbüs sahiplerinin trafik kuruluşlarından alacakları yetki belgesi; verilen süre ve sadece belirtilen tek bir reklam için geçerlidir. Her kampanya için ayrı ayrı olmak üzere yetki belgesi alınması zorunludur. Bir ticari kuruluşun tek kampanya içerisinde değişik marka ve ürünlerinin reklamını yapabilir (10.06.2003-25134).

Yetki belgesinin düzenlenebilmesi için her bir reklam kampanyasında kullanılacak en az  araç sayısının; taksi otomobillerinde 30, dolmuş ve minibüslerde 20, otobüslerde 10 adet olması zorunludur. Bu araç sayılarından  az  talepler dikkate alınmaz ve yetki belgesi düzenlenmez.

Yetki belgesinin verilmesinde aranacak diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.

 

İzin Belgesi Verilmesinde, İstenecek Bilgi ve Belgeler

Madde 7- Yetki belgesine sahip reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahipleri, izin belgesi alabilmek için trafik kuruluşlarına yapacakları başvuru esnasında;

a)  Reklamın mahiyetini,

b)  Reklamın süresini,

c)  Araç başına düşen reklam bedelini,

d)  Reklam  bulundurulacak  araçların  cinsini,

e)  Reklam bulundurulacak araçların plaka numaralarını,

f)  Reklam bulundurulacak  araçların sayısını,

g)  Reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahiplerinin unvanını,

Belirten noterden yapılmış sözleşmeyi ibraz etmek zorundadırlar.

Ayrıca, müracaat esnasında reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahipleri ile araç sahipleri veya işletenleri arasında yapılmış noter tasdikli sözleşmede yer alan araç başına düşen reklam bedelinin % 25’ine tekabül eden miktarın vergi dairesi veya mal sandıkları hesabına yatırıldığına dair banka dekontunun ibrazı zorunludur (10.06.2003-25134).

İzin Belgelerinin Verilmesi ve Kullanılmasına Ait Hususlar

Madde 8- Reklam şirketi,  ajansı veya teşebbüs sahipleri izin belgesi almak için daha önce yetki belgesi almış oldukları Trafik Kuruluşu'na      bu Yönetmeliğin 7. maddesinde yer alan bilgi ve belgeleri noksansız olarak tamamladıktan sonra müracaat ederler.

Yapılan müracaatlar Trafik Kuruluşları tarafından incelendikten sonra, reklamın mahiyetine göre her araç için ayrı ayrı olmak üzere bu Yönetmeliğin ekinde yer alan izin belgesi onaylanarak reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahiplerine verilir. (Ek-2)

Araç sahiplerinin izin belgelerini araçlarında sürekli olarak bulundurmaları, sürücülerin de bu belgeleri trafik görevlilerinin her isteyişinde ibraz etmeleri zorunludur.

Reklam bulunduran araçlardan, izin belgesi olmayanlar ile süresi geçmiş izin belgesi  kullananlar hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 26. maddesi hükümleri uygulanacağı gibi aksaklıkları giderilinceye kadar bu araçlar  trafikten men edilir.

 

Reklamların Takılmasında Uyulacak Esaslar

Madde 9- (10.06.2003-25134) Reklam bulundurulmasında ve takılmasında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Reklam; alanı araç karoserinin tamamıdır.

b) Araçların ön ve yan camları reklam alanı olarak kullanılmaz. Araçların arka camlarına ise dışarıdan bakıldığı zaman içerisi, içerden bakıldığı zaman dışarısı görünecek şekilde reklam takılabilir.

c) Reklamlarda kullanılacak pano, tabela ve benzerleri; ticari aracın güzergah yazısını, yan kapılarda ve araç üzerinde bulunan plaka numaraları ile diğer bulundurulması zorunlu yazı ve işaretleri kapatamaz.Araca komple reklam giydirildiğinde veya reklam renkleriyle aracın güzergah ve plaka yazılarının aynı renkte olması halinde, yazı ve plakaların aynı ebatta yazılması koşulu ile başka renklerde yazılabilir.

d) Araç üzerinde bir ticari kuruluşun değişik  markalarına  ya da  ürünlerine  ilişkin reklamlar bulunabilir.

e) Araç üzerinde bulundurulan reklamın  uygun bir yerinde yetki belgesi sahibi, reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahibini belirtir bir ibarenin bulunması zorunlu olup, söz konusu kuruluş kampanya sahibi olarak addolunmaz.

f) Taksi otomobili, dolmuş otomobili, otobüs veya minibüslerde kullanılacak reklam tabelası, panosu  veya benzerlerinin, araç karoserinden ayrı olarak, araç boyutlarını aşacak şekilde bulundurulması ve kullanılması yasaktır. Ancak taksi ve dolmuş otomobillerinin tavan üstüne yüksekliği 40 cm’yi geçmeyecek, taksi ve dolmuş levhasını kapatmayacak ve tavanda bulunan plakayı örtmeyecek şekilde reklam panosu takılabilir. Reklam panosu plakayı örtmesi halinde panonun üzerine veya araç tavanının diğer bölümüne aynı ebatta ve renkte plaka yazısı yazılır.

g) Araçlarda bulundurulacak  reklamlar;   tabela, pano, bant ve benzerlerinin kullanımı usulü ile yapılabileceği gibi tarafların anlaşması halinde araçların boyanması  yada reflektörlü folye giydirmek  suretiyle de yapılabilir.

h) Araç  üzerinde bulundurulan  reklamlar;  silinme,  zedelenme  ve  benzeri  sebeplerle  görüntü kirliliğine neden olmayacaktır.

ı) Araç sahipleri veya işletenler, süresi sonunda çıkartılan reklamların araç boyasında meydana getirdiği renk değişikliğini 30 gün içerisinde gidermekle yükümlüdürler.

i) Reklam   kampanyası     bitiminde    araçlar    3  gün  içerisinde   derhal   önceki   durumuna getirilir.

j) Tütün  ve    tütün   mamulleri     ile    alkollü      içkilerin      tanıtılmasını      amaçlayan     reklamlar  araçlarda bulundurulamaz.

k) Reklamlarda   yer  alacak  yazı,  resim,  sembol   ve  benzeri  işaretler  Anayasal rejimimize, Cumhuriyete, Atatürk İlke ve İnkılapları'na, milli ve manevi değerlere, dine, ahlaka ve adaba, demokratik rejimimize, milletin ve devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı olamaz. Ayrıca siyasi partiler ile diğer tüzel ve gerçek kişilerin siyasi mahiyet arzeden reklam ve tanıtımları bu Yönetmeliğin kapsamı ve hükümleri esas alınarak yapılamaz.

l) Belediye sınırları dahilinde 1580 sayılı Belediye Kanunu'nun 19. maddesinin beşinci fıkrasına göre belediyelerce veya belediyelerin iştirak edeceği şirketlerce işletilen ya da kiralanmak yahut da imtiyazın devri suretiyle özel ve tüzel kişilerce işletilen otobüs ve toplu taşıma araçlarında bulunacak reklamlar, 1580 sayılı Belediye Kanunu, 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeleri'nin  Yönetimi Hakkında Kanun ve bu kanunlara bağlı mevzuat çerçevesinde tespit edilecek ilke ve esaslar dahilinde ilgili belediye tarafından belirlenir. Belediyelerce reklam giydirilecek otobüslerde, bu Yönetmelik hükümleri ile Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 2 sayılı cetveli hükümleri uygulanmaz.

m) Trafik komisyonlarının ticari araçlarda bulundurulacak ayırıcı işaret ve benzerleri hakkında almış olduğu kararlar bu Yönetmelikte bahsi geçen hususlar hariç olmak üzere saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Uygulanmayacak Hükümler

Madde 10- Bu Yönetmelik kapsamında reklam giydirilen araçlardan Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 2 sayılı cetveli hükümleri aranmaz.

Madde 11- Yetki  ve   izin  belgelerinin    ücreti,    basımı    ve     dağıtımı    usulüne   ilişkin   hususlar Bakanlıkça çıkarılacak genelge ile belirlenir.

Madde 12- Araçlarda  reklam  bulundurulması  nedeniyle  ödenmesi   gereken  vergi,   resim  ve harçlar konusunda  Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Madde 13- Ticari  araçlarda reklam  bulundurulması, araç  sahiplerinin  veya  işletenin  iznine bağlıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

 Diğer Başlıklar


Copyright 2011. Tüm Hakları Tuncay Öztaş'a aittir.