Bilmeniz Gerekenler

BELİRLİ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

BELİRLİ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ
1. İŞVEREN
Unvanı :
Adresi :
2.Personel
Adı Soyadı :
İkametgah Adresi :
3. YAPILACAK İSLER
Personel, Şirkette ……………. olarak göreve baslayacaktır. Görev tanımı, isveren tarafından belirlenir ve yazılı olarak Personele bildirilir. isveren veya vekili tarafından yapacagı isler hakkında eğitilir. Personel, bu bilgileri ve eğitimi aldıktan sonra isini dikkatle, özenle, verimlilikve kaliteyi esas alarak, işyeri kuralları, mevzuat çerçevesinde ve iyi niyetle yapmakla yükümlüdür. Personel’in, hizmet akdi süresince yaptığı çalısmaların sonuçları, etütleri, arastırmaları,raporları ve yeni bulusları, işveren’e aittir.Personelin Yapacağı iş : Açıkhava reklamcılıgının gerektirdigi bütün isleri
4. ÜCRET MiKTARI VE ÖDEME ZAMANI
Personel’ e ücret aylık ödenecektir. Geçen aya ait ücret, çalışılan ayı takip eden ayın 5. isgününe kadar iş saatleri içerisinde ödenir. Bu ücrete, fazla mesai, hafta tatili, resmi tatilgünleri ve bayram tatilleri dahildir. Ücret artışları, işveren tarafından düzenlenecektir. işveren bu düzenlemede, Personel’ in performansını ve kıdemini dikkate alacaktır.
Maas Brüt/Net :
Net:Günlük/Saat :
Ödeme Zamanı : Ücret aylık olarak Yasalara ve şirket prosedürlerine uygunusullerde çalısılan ayı takip eden ayın 5 inci is gününe kadar iş saatleri içerisinde ödenecektir. Tespit edilen ödeme günleri hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatilgünlerine rastlarsa ödeme günlerini takip eden iki is günü içinde yapılacaktır. işveren tediyeden önce personelin ücretinden halen mevcut ve ileride ihdas edilecek tümtevkifat ve kesintileri yapmaya yetkilidir. Ayrıca, Personel kendi kusuru ile işveren’e verebilecegi maddi zararların karsılıgı tutarları, işveren’in, Personel’in aylık ücretinden mahsup ile tahsil etme hak ve yetkisine sahip oldugunu kabul ve muvafakat eder.
5. GENEL SARTLAR
a. Deneme süresi ........ ( ) aydır. Bu süre içinde taraflar sözleşmeyi ihbarsız bitirebilirler. Ancak personelin çalıştığı süre ücreti saklıdır.
b. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işveren çalışmasını istediği takdirde personel çalışmayı peşinen kabul eder.
c. Personel, işveren talep ettigi takdirde yasaların öngördüğü kosullarda ve sürede yapılabilecek günlük ve haftalık çalışma saatlerinden fazla olarak çalısmayı kabul etmiştir. Fazla çalışma ücreti aylık maktu ücretin içindedir.
d. Personel, işyerinin, işin ve çalışma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili olarak çıkarılacak emir ve talimatlara uygun hareket edecektir.
e. işveren, Personelin haftalık kanuni çalışma saatlerini ve bu saatlerin günlere dağılmasını, günlük ise başlama, dinlenme, nöbetleşme ara dinlenme ve işin sona ermesi zamanlarını tespit ve değiştirmekte mevzuat hükümleri çerçevesinde serbesttir.
f. Personel vardiya çalışmayı, postalar halinde çalısma tüzüğüne göre çalışmayı, hafta içinde hafta tatili yapmayı kabul etmiştir.
g. Personel işyerinde hizmet akdinde belirtilen görevleri veya kendisine tevdi edilen diğer görevleri ifa ederken şirketle veya şirketin katılımı veya ilişkisi olan diğer kuruluşlar ile ilgili muttali olduğu bilgiler ile kendisine aktarılan tümbilgi ve enformasyonları şirket çalışanları ile ilgili genel bilinenler dışındaki tüm bilgileri hiçbir yöntem ile ifsa etmeyeceğini kabul eder. Ayrıca kendisine tevdi edilen kurum ile ilgili belgeleri gerekli şekilde muhafaza edeceğini, hizmet akdinin sona ermesi ile talep edilmeden iadesini yapacağını, aksi davranış içinde bulunduğu tespit edildiğinde şirketin maruz kalacağı zararları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
h. Personel işini işverenin yukarıdaki adresinde yapmakla beraber; işveren Personelin ücretinden indirim yapmaksızın işinin nevini değistirmekte, mevcut veya faaliyete geçecek baska işlerde ve işyerlerinde sürekli veya fasılalı olarak çalıştırmakta serbesttir.
i. Personel gerek ve ihtiyaç duyuldugunda başka belediye ve vilayet hudutlarıveya yurt dısında işverenin diğer işyerlerinde geçici veya daimi olarak çalısmayı kabul etmistir.
j. Teknik olarak aynı gün tamamlanması gereken işler tamamlanmadan personel paydos yapmayacaktır.
k. Personele bu hizmet akdinde belirtilen şartlara uymadıgı takdirde konunun ağırlıgına göre yasa dahilinde, ihtar ve bir ayda üç gündeligi geçmemek üzere ücret kesintisi cezası uygulanır.
l. Zorunlu nedenlerle isin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da Personelin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren 2 ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalısması yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.
6. HiZMET AKDiNiN SÜRESi
işbu belirli süreli hizmet akdi ......./......../........ tarihinden ......./......../........ tarihine kadar geçerlidir. Süre sonunda akdin feshi ile ilgili ihbar yapılmadığı takdirde işbu hizmet akdi Bir yıl süreli olarak devam eder. Personel, hizmet akdinin sona ermesiyle birlikte, işiyle ilgili olarak hazırladığı kayıtları vebelgeleri, işiyle ilgili kullanmıs oldugu veya zimmetinde bulunan her türlü araç-gereç,belge, disket vb. malzemeyi derhal işverene bir tutanakla teslim edecektir.
7. ÖZEL şARTLAR
a. Personelin işe girerken başvuru formunda beyan ettigi bilgilerin doğru olmadığı tespit edilirse iş akdi derhal feshedilir.
b. işveren personelin iş akdini personelin yetersizliginden veya davranışlarındaki düzensizlikten dolayı feshedebileceği gibi ekonomik ve teknolojik sebepler gibiyasada belirtilen geçerli sebeplerden birine dayanarak da feshedebileceğini kabul eder. Buna ilişkin olarak personel savunma ve değerlendirme vereceğini taahhüt eder.
c. Personele yapılacak tebligatlar personelin işverene beyan ve tasdik ettiği adrese yapılır. Adres değişikliğini personel işverene belgeli olarak bildirmemiş ise mevcut adresine yapılacak tebligatı kabul etmiş sayılır. Personel adres veya medeni hal değisikliğini 15 gün içinde işverene bildirmek zorundadır.
d. Personel işverenin yayınladıgı işin ve işyerinin düzeni ile ilgili kurallara uymak zorundadır. Uymadıgı durumlarda iş akdi derhal fesih edilir.
e. işveren isyerlerinde çalısan personeller için ücrette gizlilik ilkesi benimsenmiştir. Bu nedenle personel, ücretini ve ücret hesap pusulasını işverence yetkili kılınan kurum ve kişilerden baska kimseye açıklamayacak ve vermeyecektir.
f. Personel, işverene ait işlerin yürütülmesi sırasında veya işbu hizmet akdi ile işverene bağlı bulunduğu sürece işverenin izni olmadan baska bir unvan altındaki üçüncü şahıslara herhangi bir iş veya hizmet faaliyetinde bulunamaz. Personel buna riayet etmedigi takdirde işyeri Politika ve Prosedürlerinin ve Kanunların öngördügü yaptırım ve hukuki müeyyidelerin kendisine tatbikini kabul eder.
g. Bu sözleşmenin bir parçası olarak yapılan bu gizlilik sözleşmesi hükümleri Hizmet Sözleşmesi sona erse bile 5 yıl süreli bağımsız sözlesme olarak devam eder.
h. işveren; genel kabul görmüş ve iş ahlakı kuralları çerçevesinde işyerinin gerekgördügü işle ilgili amaçlarla personelin adını, fotografını, unvanını, CV sinde yer alan geçmiş döneme ilişkin çalışma bilgilerini ve bazı nüfus bilgilerini personelden özel izin almaksızın tanıtım veya müsterileri bilgilendirme amaçlı olarak kullanabilecektir. Personel buna peşinen muvafakat etmiştir.
i. Personelin bu sözleşmenin devamı süresince, bu sözlesme ile üstlendiği hizmetle ilgili işverende katıldıgı, bireysel veya kolektif zihinsel faaliyetleri sonunda üretilen veya işlenen her nevi; metin, grafik, dijital ürünler, bilgisayar programları vb. “eser” niteligi taşıyan ürünlerin mali hakları Fikir ve SanatEserleri Kanunu FSEK 10 ve 18 inci maddesi uyarınca işveren tarafından kullanılır. Personelin ürettiği veya üretiminde katıldığı eserler kural olarak hizmet akdinin ifası esnasında üretilmiş sayılırlar.
j. Personel bu sözleşmede belirtilen hizmetin ifası esnasında üretilen veya üretimine katılan Eserler için gerek şirket içinde çalışırken, gerekse ayrıldıktan sonra almıs oldugu ücretin dısında ne işverenden ne de işverenin müşterilerinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt etmistir.
k. Personel, bu sözleşmede belirtilen hizmetin ifası esnasında üretilen veya üretimine katıldığı eserleri işverenin işyerleri dışında kullanmayacağını, ayrıldıktan sonra da bu tür eserleri doğrudan veya işleme süretiyle çoğaltmayacağını herhangi bir şekilde kullanmayacağını kabul ve taahhüt etmiştir.
l. Personel yaratıcı çalışmasına katıldığı eserleri CV sine alarak referans olarak gösterme hakkına sahiptir.
m. Personel bu sözleşmenin yürürlükte oldugu sürece devam eden ve feshinden sonra da süreli veya süresiz olarak devam edecek olan gizlilik, telif sözleşmeleri hükümlerini tamamen veya kısmen ihlal ettigi takdirde işverenin personelden bu ihlal nedeniyle; ihlal hizmet akdi devam ederken vuku bulmuş ise vuku buldugu tarih teki, ihlal hizmet akdi sona erdikten sonra vuku bulmuş ise personelin işten ayrılırken aldığı son brüt aylıgın .......... katı tutarında bir cezai şartı talep hakkı doğar. Personel bu cezai şartın fahis olmadığını peşinen kabul eder, ihtilaf anında fahişlik definde bulunmayacağını beyan ederve bu hakkından peşinen feragat eder. işverenin gizlilik ve telif hükümleri ihlali neticesinde dogan cezai şart miktarını asan zarar veya ziyanını talep etmehakkı saklıdır.
n. Personel, mesai saatleri dahilinde veya haricinde işverenin mekan ve imkanları ile ekipmanını hiçbir surette, işverenin müşterisi olmayan kişi ve kurumlar lehine kullanamaz. izinsiz olarak kendi şahsi işlerini yapamaz. Personel bu tür davranışının işverene iş bu sözleşmeyi ihbarsız ve tazminatsız iptal etme hakkını verdiğini peşinen kabul eder. o. Personel, çalıştıgı sürece işverene ait bilgileri saklı tutmayı, işverenin rekabetsel üstünlüklerini rakiplere sızdırmamayı işveren ve müşterilerine ait sırları, çalışırken ve ayrıldıktan sonra bile saklamayı kabul ve taahhüt eder.
p. işveren, masrafları şirket kaynaklarından karşılanmak üzere, Personelin bireysel ve mesleki gelişimi için, hizmet içi eğitim programları, kurs ve seminerler düzenleyebilir ya da Personeli yurt içi veya yurt dısındaki bu tür programlara gönderebilir. Personelin, bu programlara katıldıktan sonra, aldığı eğitimin önem ve maliyetine orantılı olarak çalışması gereken asgari süreden önce işyerinden ayrılması halinde, kendisi için harcanan maliyeti ve işverenin potansiyel zararlarını işverene ödemeyi peşinen kabul eder.
q. Sözleşmenin taraflarca herhangi bir nedenle feshi halinde, sözleşmenin bitiminden itibaren en az .....yıl süreyle personel çalışmış oldugu dönemdeki işverenin mevcut müşterilerine, bireysel olarak, kendi kuracağı şirketle ve/veya üçüncü bir başka şirket nam ve hesabına işverenin istigal konusuyla ilgili hizmet vermemeyi / mal satmamayı, teklif götürmemeyi kabul eder. Buna aykırı davranması halinde her bir vaka ve/veya müşteri adına işverene ………$ karsılığı tazminat ödemeyi peşinen kabul eder.
r. Taraflar cezai şartı ödeyerek sorumluluktan kurtulamaz. Taraflar gizlilik verekabet yasağı sözleşmelerinin devamı süresince cezai şartın her sözleşme ihlalinde ayrı ayrı tahakkuk etmesini kararlastırmışlardır.
s. ihtilaf halinde ……………….. icra ve Mahkemeleri yetkilidir.
t. işbu sözleşmede belirtilmeyen hususlar hakkında 1475 sayılı s Kanunu geçerlidir. Personelin, işbu hizmet akdi hükümlerine ve 2822 sayılı yasanın fesih ile ilgili hükümlerine veya 1475 sayılı yasanın 17. madde hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde akdi ihbarsız ve tazminatsız feshedilebilir. 1475 sayılı yasanın hizmet akdi feshi ile ilgili hükümleri saklıdır. işbu belirli süreli hizmet sözlesmesi ......../....../...... tarihinde 2 (iki) nüsha halinde imza edilmiş yukarıdaki şartlarla işveren personele iş vermeyi ve personelde işverenin işyerinde verilen işi ifa etmeyi karşılıklı olarak kabul etmiştir.
İŞVEREN                                
PERSONEL
Adı Soyadı :
Tarih :
İmza :


Diğer Başlıklar


Copyright 2011. Tüm Hakları Tuncay Öztaş'a aittir.